Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Tháinig an tuairisc maidir le sábháilteacht tine ar ais agus bhí moltaí ann ach cuid mhaith acu taobh amuigh de scóip na scoile. Chuir muid an 12 cheann a raibh freagrach orainn astu ina gceart, mar shampla pictiúir crochta ar an staighre, cláracha fógraí róchongarach dá chéile.

Tugadh tuairisc airgeadais scríofa don Bhord agus míníodh sonraí na tuairisce sin don na baill.

Chuir an Príomhoide síos ar na nithe seo a leanas: cruinnithe tuismitheoirí, uirlís léarscáiliú sonraí curtha le chéile le freastal ar GDPR, muid páirteach sa chlár “Inclusion through sport Youth Initiative” a reachtáil faoi scéim Healthy Ireland, aitheantas ag Dearbhla Ní Ghallchóir mar ardghnóthachtalaí sa Mhata agus san Eolaíocht i Scrúdú an Teastais Shóisearaigh, gradaim faighte ag iarscoláirí i UCD agus Colásite na Trionóide, iarscoláire ag fáil scoláireacht JP McManus, beidh Maguire Media ag déanamh físeáin sa scoil an tseachtain seo chugainn agus bíonn David McCague ó Sheirbhís Tacaíochta Oideachais Mhuineacháin istigh sa scoil gach Deardaoin idir 8.50 agus 1.10 chun éisteacht agus caint le daltaí a bhfuil brú nó imní orthu nó fadhbanna pearsanta acu.

Scaip an Príomhoide an Tuairisc um Fhormhuiniú ar Chosaint Leanaí agus rinne an bord bainistíochta scrúdú ar na taifid ábhartha agus tháinig siad ar chonclúidí a dhearbhaíonn gur chloígh an scoil le nósanna imeachta cosaint leanaí.

Cheannaigh an scoil trí ríomhaire, trí Surface Pro agus trí osteileagóir digiteach le deontas na Roinne Oideachais, tá muid ag tabhairt ar thuismitheoirí an áip Komeer a íoslodáil. Cuirfear fógraí agus teachtaireachtaí chuig tuismitheoirí ar Komeer as seo amach, cuireadh tuismitheoirí ceithre bhliainghrúpa ar an eolas fán dóigh leis na torthaí a íoslódáil óVSware agus a chlóbhuaileadh amach, d’athraigh muid córas scáileáin digiteacha – mar a d’iarr Comhairle na Mac Léinn chun cumarsáide níos fearr a bheith ag an scoil leo, ag cóiriú suas an suíomh idirlin faoi láthair le téama níos nua aimseartha agus ag oscailt cuntas Twitter

Tá turas thar sáile go Barcelona na Spáinne socraithe go sealadach againn don 9 – 12 Deireadh Fómhair.

Daingníodh na polasaithe seo a leanas de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin: Credit Card Policy, Acceptable Use Policy agus Substance Misuse Policy

Beidh cnuaslá a bhaineann leis an tSraith Shóisearach nua ar siúl trí Ghaeilge do mhúinteoirí Choláiste Oiriall ag ionaid éagsúla i mBaile Átha Cliath ar 4 Nollaig agus beidh lá uile scoile a bhaineann leis an tSraith Shóisearach ar siúl anseo sa scoil ar 5 Feabhra 2019. Beidh an scoil druidte don dá lá sin.

Tá an scoil ag athrú chóras ghradaim na hIdirbhliana agus in áit a bheith ag tabhairt duaiseanna amach don dalta is fearr i ngach ábhar, tabharfar duaiseanna amach do scileanna, ag teacht leis an bhéim atá ar na príomhscileanna sa tSraith Shóisearach.

Ar iarratas na múinteoirí beidh cruinniú tuismitheoirí na 5ú bliana againn i ndiaidh na Samhna in áit ag deireadh mhí Eanáir ag déanamh go mbeidh sé níos buntáistiúla do dhul chun cinn acadúil na scoláirí.

Ar iarratas ó Chomhairle na Mac Léinn tá na scáileáin digiteacha athraithe, mar chuid den chlár ‘Inclusion through Sport Youth Initiative’, tá ochtar scoláire ón Idirbhliain páirteach i gclár piaroiliúna i gcomhphairt le hochtar scoláire ó Choláiste Ard Fea agus ceapadh seisear oifigeach chun Bhanc na Scoile faoi choimirce AIB a leanstan agus páirt a ghlacadh sa chlár Build a Bank Challenge:

Níor tuairiscíodh aon chásanna don Phríomhoide nó don Phríomhoide Tánaisteach ar an teimpléad taifeadta bulaíochta ó tugadh an tuairisc deireanach don Bhord.