Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Scaipeadh cóip de lámhleabhar na mball, “Bíodh cur amach agaibh ar bhur scoil”.

Tugadh cóip den chomhfhreagras do gach ball.

Fuair an scoil litir ón Roinn Oideachais luath sa tsamhradh ag rá go ndéanfaí measúnú ar shábháilteacht tine sa scoil. Tá an Roinn ag glacadh le sampla de scoileanna a tógadh le fiche bliain anuas agus tá muidne ina measc. Ba innealtóir é ó chomhlacht FLN in Albain ag obair ar son na Roinne Oideachais a chaith sé dhá lá go leith ag dul fríd an scoil agus an Halla Spóirt.

Cuireadh an ráiteas Sábháilteachta agus Sláinte faoi bhráid an Bhoird. De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 tá sé mar pholasaí ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin agus Coláiste Oiriall sláinte agus sábháilteacht na foirne agus na scoláirí uilig a chinntiú chomh fada agus atá praiticiúil.

Tugadh tuairisc airgeadais scríofa don Bhord agus míníodh sonraí na tuairisce sin do na baill.

Chuir an Príomhoide síos ar na nithe seo a leanas: Cruinniú Eolais do thuismitheoirí scoláirí nua na chéad bhliana, cruinniú Eolais do thuismitheoirí scoláirí séú bliana i gceann coicíse maidir le hiontráil tríú leibhéal agus na córais CAO agus UCAS, Mac Léinn na Bliana, ceardlanna Scileanna Staidéir, aifreann thús na bliana, Fiosrúchán Tíreolaíochta, Trialacha Éirime do lucht na hIdirbhliana, an Halla Spóirt ar cíos, ‘Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile’ (TGMI), ceardlanna scríbhneoireachta agus ranganna Gaeilge an tSathairn.

Scaip an Príomhoide an Tuairisc um Fhormhuiniú ar Chosaint Leanaí agus rinne an bord bainistíochta scrúdú ar na taifid ábhartha agus tháinig siad ar chonclúidí a dhearbhaíonn gur chloígh an scoil le nósanna imeachta cosaint leanaí.

Chuir Miriam Nugent, an teicneolaí digiteach sa CMETB, oiliúnt maidir le OneNote-Teams ar an fhoireann. Tá miontuairiscí cruinnithe Cúraim, Pleananna Ábhar agus torthaí tástálacha CATS/WRATS agus DATS in airde ar OneNote. Tá deontas de €10,000 le caitheamh ag an scoil ar threalamh ríomhaireachta.

Daingníodh na polasaithe seo a leanas de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin: Data Protection Policy, Fraud Policy, CCTV Policy, Data Breach Policy, Disposal of Fixed Assets Policy.

Ritheadh rún ag údarú an Phríomhoide na táillí éagsúla a bhailiú ó thuismitheoirí na scoláirí.

Pléadh torthaí na scrúduithe stáit sa scoil agus rinneadh roinnt anailís orthu i gcomparáid leis na torthaí náisiúnta. Rinneadh comhghairdeas le múinteoirí agus le scoláirí.

Tá ceathrar múinteoir nua ag plé leis an chlár meantóireachta Droichead agus triúr múinteoir oilte ina bhun.

Cuireadh an Plean Feabhsúcháin Scoile faoi bhráid an chruinnithe agus daingníodh é. Tá sé ag plé le folláine agus leis an tSraith Shóisearach.

Cuireadh an próiseas maidir le ceapadh Phríomhoidí Cúnta 1 agus 2 i gcrích go sásúil de réir Ciorclán 03/18  Leagadh róil agus freagrachtaí gach sealbhóra phoist amach sa Ráiteas Ról agus Freagrachtaí.

D’éascaigh an Príomhoide agus an Príomhoide Tánaisteach ceardlann trí huair a chloig do na múinteoirí atá ag teagaisc OSPS mar ghearrchúrsa sa scoil. Rinne siad seo mar chuid den Phlean Feabhsúcháin Scoile chun Folláine agus an tSraith Shóisearach nua a chur chun cinn.

Rinneadh forbairt ar na hacmhainní a úsáideann an scoil agus na cinnirí a n-oiliúnt againn agus rinneadh forbairt ar chóras na gCuiditheoirí Idirbhliana chun deiseanna luatha a thabhairt do chomrádaithe na hIdirbhliana buaileadh le scoláirí na chéad bhliana.

Rinne an Bord t-athbhreithniú bliantúil ar pholasaí na scoile maidir le frithbhulaíochta agus rinneadh é de réir an liosta seiceála a leagtar amach in Aguisín 4, Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile (2013) na Roinne Oideachais.

 

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344