Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL  – 7 BEALTAINE 2019

Tuarascáil an Phríomhoide bhronn scoláirí Idirbhliana €1,400 ar Chumann Chathaoireacha Rothaí na hÉireann, bhronn Cumann Pheil na mBanGradam Sárimreora Iar-bhunscoileanna Uladh ar Chloe Nic Giolla Bhríde, bhronn Coláiste Oiriall trí chorn ar Cathaoirleach Chumann Pheil Ghaelach na mBan in Uladh do na comórtais iar-bhunscoile, bhain foireann Peile na gCailíní Craobh na hÉireann faoi bhun 16 amach i ndiaidh dóibh bua a fháil ar Ardscoil Mhuire ach bhuaigh Pobalscoil Mhóta, Co. na hIarmhí orthu sa chraobh, beidh ócáid bhronnadh na mbonn oíche Aoine seo chuagainn agus Ciaran Kilkenny, Baile Átha Cliath i láthair, d’imir foireann chéad bhliana cispheile buachaillí i mbabhta ceathrú ceannais na hÉireann san Ionad Náisiúnta Cispheile, Tamhlacht, eagraíodh agallaimh na hIdirbhliana, glacfaidh baicle daltaí agus roinnt múinteoirí páirt sa rása 5k Ó Dhorchadas go dtí an Solas, fógrófar gradam Mhac Léinn na Bliana Dé Luain seo chugainn agus reáchtálfar searmanas Bhronnadh na nDuaiseanna Dé Máirt seo chugainn

Tuairisc Maoirseachta um Chosaint Leanaí Scaip an Príomhoide an Tuairisc Maoirseachta um Chosaint Leanaí agus rinne an bord bainistíochta scrúdú ar na taifid ábhartha agus tháinig siad ar chonclúidí a dhearbhaíonn gur chloígh an scoil le nósanna imeachta cosaint leanaí.

Íocaíochtaí Scoláirí Lorg an Príomhoide cead ón Bhord na híocaíochtaí seo a leanas a bhailiú ó na scoláirí/ó thuismitheoirí scoláirí: Eagraíonn Coláiste Oiriall Scéim Leabhar ar Cíos ón chéad bhliain i rith an bhealaigh suas go dtí an 6ú bliain. Íocann tuismitheoirí €90 go bliantiúil as Scéim na Leabhar do na téacsleabhair agus do na leabhair saothair. Íocann siad táille €60 fosta do Sheirbhísí Scoláirí ina áirítear na nithe seo a leanas. Bíonn táille de €30 le híoc ag tuismitheoirí do gach ábhair praiticiúil (Eacnamaíocht Bhaile, Ealaín, Miotalóireacht agus Adhmadóireacht) a dhéanann scoláire neamhspleách ar na táillí thuas. Íocann tuismitheoirí lucht na hIdirbhliana €250, ina dtráthdchuideanna mas mian leo. Ritheadh rún ag údarú an Phríomhoide na táillí thuasluaite a bhailiú ó thuismitheoirí na scoláirí.

Folláine Scoláirí D’fhreastail 14 múinteoir ar chúrsa oiliúna go deonach ina gcuid ama féin a chuir Amanda Redmond ón NCSE ina láthair an tseachtain seo chuaigh thart. Is cúrsa é darbh ainm Breathnú is Tacú (Check and Connect) ina mbíonn Duine Fásta Fónta (One Good Adult) i saol páistí atá ag streacháilt i ngné éigin dá saol agus mar sin go bhfuil timpeallacht scoile agus an acadúlacht dushlánach dóibh.

Bainistíocht agus Ceannaireacht – Tuairisciú agus athbhreithniú Chuir gach sealbhóir poist tuairisc bhliantúil faoi bhráid an Phríomhoide/Leas- Phríomhoide an tseachtain seo chuaigh thart. Tagraíonn na tuairiscí seo do na cuspóirí a socraíodh don sealbhóir poist mar atá leagtha amach sna na róil agus freagrachtaí sonracha. Beidh na tuairiscí seo mar chuid de thuarascáil bhliantúil an Phríomhoide i leith ceannaireachta agus bainistíochta sa scoil chuig an mBord Bainistíochta amach anseo. An tseachtain seo chugainn tabharfaidh muid faoin athbhreithniú bliantúil leis na sealbhóirí poist.

Staidéar Stiúrtha Chinn an fhoireann teagaisc le gairid Staidéar Stiúrtha a thabhairt isteach an bhliain seo chugainn le deis staidéir a thabhairt do scoláirí, go speisialta do scoláirí sinsearacha agus do scoláirí tríú bliana. Mheas an Bord gur bhuntaistiúil an áis í Staidéar Stiúrtha, go speisialta do scoláirí atá ag tabhairt faoi scrúduithe stáit.

Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta Níor tuairiscíodh aon chásanna don Phríomhoide nó don Phríomhoide Tánaisteach ar an teimpléad taifeadta bulaíochta ó tugadh an tuairisc deireanach don Bhord.