Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

BEARTAS LIGINT ISTEACH I LEITH NA SCOILBHLIANA 2020/2021

Coláiste Oiriall Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, Co. Mhuineacháin

Bunófar an cinneadh i leith iarratas ar ligean isteach ar chur i bhfeidhm an Bheartais seo, ar an bhfaisnéis a thugtar i bhfógra bliantúil na scoile maidir le ligean isteach agus ar an bhfaisnéis a chuir an tIarratasóir ar fáil san iarratas ar ligean isteach, má fuarthas é roimh an dáta deiridh a luaitear san fhógra bliantúil maidir le ligean isteach.

CLÁR NA nÁBHAR

CUID A – Faisnéis Ghinearálta do gach Iarratasóir

 1. Gluais na dtéarmaí
 2. Ráiteas maidir le Ligean Isteach
 3. An Creat Dlíthiúil
 4. Forálacha Ginearálta maidir le Ligean Isteach

  CUID B – Faisnéis i gcomhair Catagóirí Sonracha Iarratasóirí

 5. arratas i ndáil leis an Ghrúpa Chéad Bhliana
 6. Iarratas i ndáil leis na Bliainghrúpaí eile go léir seachas an Chéad Bhliain

CUID A

Faisnéis Ghinearálta do gach Iarratasóir

 1. Gluais na dtéarmaí
 2. Ráiteas maidir le Ligean Isteach
 3. An Creat Dlíthiúil
 4. Forálacha Ginearálta maidir le Ligean Isteach (do gach Iarratasóir)

1 Gluais na dTéarmaí

Ciallaíonn 'Iarratasóir' tuismitheoir/caomhnóir Scoláire, nó, i gcás Scoláire a bhfuil 18 mbliana d'aois slánaithe aige nó aici, an Scoláire féin, a bhfuil iarratas déanta aige nó aici ar ligean isteach i gColáiste Oiriall.

Ciallaíonn 'Scoláire' an duine a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh ina leith. Dá bhrí sin, tá sé intuigthe gach uair a úsáidtear an focal sin ar fud an Bheartais seo gur 'scoláire ionchasach' atá i gceist. Is é sin le rá nach bhfágann úsáid an fhocail 'Scoláire' gur glacadh leis an iarratas ina leith sa chaoi is go meastar gur Scoláire de chuid Choláiste Oiriall é nó í de bhua an iarratais amháin.

Tagraíonn 'Gnéas' d'ainmniú an duine ar theastas breithe an duine sin, nó ar theastas um aitheantas inscne, mar dhuine fireann nó duine baineann ar bhonn anatamaíocht (baill ghiniúna agus/nó orgáin atáirgthe) nó ghnéithe bitheolaíocha (crómasóim agus/nó hormóin) an duine sin. Ní dhéanann an sainmhíniú sin dochar d'aon Scoláirí idirghnéasacha ná d'aon Scoláirí as a aithníonn iad féin mar dhaoine andraigíneacha, daoine dé-inscineacha, daoine leathinscineacha, daoine atá solúbtha ó thaobh inscne de, daoine atá aiteach ó thaobh inscne de, daoine ilinscineacha, daoine atá neodrach ó thaobh inscne de, daoine trasinscneacha, daoine trasghnéasacha, nó ar shlí eile.

Tá an bhrí chéanna le 'Tuismitheoir' atá leis san Acht Oideachais, 1998 agus folaítear leis caomhnóir arna cheapadh faoi na hAchtanna um Chaomhnóireacht Leanaí, 1964 go 1997.

Tagraíonn 'Bunscoileanna Friothálacha' do na bunscoileanna tosaíochta maidir le hiarratas ar Choláiste Oiriall. Is iad na bunscoileanna friothálacha i gcás Coláiste Oiriall ná Gaelscoil Ultain, Muineachán, Gaelscoil Lorgan, Baile na Lorgan, Gaelscoil Eois, Cluain Eois, Scoil Rois, Carraig Mhachaire Rois agus gach bunscoil eile i gCo. Mhuineacháin.

Ciallaíonn 'An Chéad Bhliain' an grúpa Scoláirí a thiocfaidh isteach sa rang nó sa bhliain is sóisearaí i scoil.

2 Ráiteas maidir le Ligean Isteach

Is iar-bhunscoil il-sainchreidmheach chomhoideachais stáit í gColáiste Oiriall a bhfuil na croíluachanna seo a leanas aici:

 • Barr Feabhais san Oideachas;
 • Cúram;
 • Meas;
 • Comhionannas; agus
 • Muintearas

  Agus í ag ligean isteach Scoláire, ní dhéanfaidh Coláiste Oiriall idirdhealú ar a mbonn seo a leanas:

  • 2.1. Gnéas nó inscne an Scoláire nó an Iarratasóra. I gcás nach ligeann scoil isteach ach scoláirí aonghnéis amháin, áfach, ní idirdhealú atá i gceist má dhiúltaítear Scoláirí d'aon ghnéas eile a ligean isteach;
  • 2.2. Stádas sibhialta an Scoláire nó an Iarratasóra;
  • 2.3. Stádas teaghlaigh an Scoláire nó an Iarratasóra;
  • 2.4. Gnéaschlaonadh an Scoláire nó an Iarratasóra;
  • 2.5. Reiligiún an Scoláire nó an Iarratasóra;
  • 2.6. Míchumas atá ar an Scoláire nó ar an Iarratasóir;
  • 2.7. An Cine lena mbaineann an Scoláire nó an tIarratasóir;
  • 2.8. An Scoláire nó an tIarratasóir a bheith ina dhuine nó ina duine de phobal an Lucht Siúil;
  • 2.9. Riachtanais speisialta oideachais an Scoláire nó an Iarratasóra.

  Ní ghearrfaidh Coláiste Oiriall táillí ná íocaíochtaí ná ní lorgóidh sí síntiúis mar choinníoll a ghabhann le ligean isteach ná mar choinníoll a ghabhann le Scoláire a choinneáil ar an rolla.

  3 An Creat Dlíthiúil

  Bunaíodh BOOCM faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, ina leagtar amach feidhmeanna gach BOO, lena n-áirítear scoileanna aitheanta, ionaid oideachais agus saoráidí oideachais agus oiliúna a bhunú agus a choinneáil ar bun i limistéar feidhme gach BOO.

  Is coiste é bord bainistíochta Choláiste Oiriall a bunaíodh faoi alt 44 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 agus is bord bainistíochta é freisin de réir bhrí an Achta Oideachais, 1998.

  Faoin Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2018 agus faoin Acht Oideachais (Leas), 2000, cuirtear de dhualgas ar gach scoil aitheanta Beartas Ligin Isteach a ullmhú agus a fhoilsiú.

  Foráiltear san Acht Oideachais, 1998 do phróiseas achomhairc má dhiúltaítear duine a chur ar an rolla. Leagtar amach i roinn 5.2 an próiseas achomhairc maidir le hiarratais i leith an ghrúpa Chéad Bhliana agus leagtar amach i roinn 6.2 an próiseas achomhairc maidir le hiarratais i leith gach bliana seachas an grúpa Chéad Bhliana.

  Sa cháipéis 'Rialacha agus Clár na Meánscoileanna 2004/05' de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, leagtar síos na rialacha nach mór d'iar-bhunscoileanna cloí leo agus iad i mbun oideachais. Dá ndéanfaí na rialacha sin a leasú nó rialacha eile a chur ina n-ionad amach anseo, áfach, bheadh an Beartas seo le forléiriú dá réir.

  4. Forálacha Ginearálta maidir le Ligean Isteach

  Beidh cinneadh faoi iarratas ar ligean isteach bunaithe ar an méid seo a leanas:

  • cur i bhfeidhm an Bheartais Ligin Isteach seo,
  • fógra bliantúil na scoile maidir le ligean isteach, agus
  • an fhaisnéis a sholáthair an tIarratasóir san iarratas ar ligean isteach.

  Is Gaelcholáiste é Coláiste Oiriall a fhreastalaíonn ar Scoláirí ar mian leo go gcuirfí oideachas orthu i suíomh iar-bhunscoile lán-Ghaeilge.

  Agus iarratas á phróiseáil aige, ní chuirfidh Coláiste Oiriall san áireamh:

  • 4.1 Táillí nó síntiús a íocadh nó a íocfar leis an scoil;
  • 4.2 Cumas, scileanna nó inniúlacht acadúil Scoláire, mura rud é:
  • go gcuirfidh an tIarratasóir fianaise ina leith sin ar fáil mar fhianaise ar leibhéal líofachta an Scoláire sa Ghaeilge, agus go bhfuil liosta feithimh ag an scoil;
  • 4.3 Gairm, stádas airgeadais, cumas acadúil, scileanna nó inniúlacht Tuismitheora/Tuismitheoirí Scoláire;
  • 4.4 Ceanglas go bhfreastalóidh Scoláire nó Tuismitheoir/Tuismitheoirí an Scoláire ar agallamh, lá oscailte nó cruinniú eile mar choinníoll a ghabhann le ligean isteach;
  • 4.5 Ceangal atá idir Scoláire agus an scoil mar gheall go bhfuil nó go raibh duine muinteartha leis nó léi ag freastal ar an scoil murab é an ceangal atá i gceist go bhfuil nó go raibh deartháir nó deirfiúr leis an Scoláire sin ag freastal ar an scoil.
  • 4.6 An dáta agus an t-am a fuair an scoil iarratas ar ligean isteach, chomh fada agus a gheofar é le linn na tréimhse a shonraítear chun iarratais a fháil mar a leagtar amach san fhógra bliantúil maidir le ligean isteach do 2020/2021. Breithneoidh Coláiste Oiriall an bhféadfar áit a thairiscint do gach Scoláire atá ag iarraidh go ligfear é nó í isteach sa scoil, mura bhfuil feidhm ag ceann de na cúinsí seo a leanas:
  • 4.7 Maidir leis an dalta a lorgaíonn iontráil, ní bheidh an té sin dhá bhliain déag d’aois ar a laghad ar an gcéad lá d’Eanáir sa scoilbhliain ina bhfuil sé/sí ag iarraidh a bheith cláraithe agus ní bheidh cúrsa iomlán bunoideachais nó a choibhéis curtha i gcrích ag an dalta sin, mar a éilítear faoi alt X de Rialacha agus Clár do Mheánscoileanna 2004-2005 na Roinne Oideachais agus Scileanna.
  • 4.8 Ní dheimhneoidh an Tuismitheoir i scríbhinn go nglacann sé nó sí le Cód Iompair na Scoláirí agus go ndéanfaidh sé nó sí gach iarracht réasúnach lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an Scoláire an cód sin;

   Sa chás ina ndéanfaidh Coláiste Oiriall iarratas a bhreithniú, gheobhaidh gach Scoláire áit, mura rud é go bhfuil liosta feithimh ag an scoil, agus sa chás sin cuirfear critéir roghnúcháin i bhfeidhm i leith gach iarratais.

   I Roinn 5 den Bheartas seo, tugtar aghaidh ar na critéir roghnúcháin agus ar nithe eile a bhaineann leis na forálacha maidir le ligean isteach i gcás an ghrúpa céad bliana.

   I Roinn 6 den Bheartas seo, tugtar aghaidh ar na critéir roghnúcháin agus ar nithe eile a bhaineann leis na forálacha maidir le ligean isteach i gcás na mbliainghrúpaí go léir eile seachas an chéad bhliain.

   CUID B

   Faisnéis i gcomhair Catagóirí Sonracha Iarratasóirí

   5. Iarratas i ndáil leis an nGrúpa Céad Bliana

   6. Iarratas i ndáil leis na Bliainghrúpaí eile go léir seachas an Chéad Bhliain

   5 Iarratas i ndáil leis an nGrúpa Céad Bliana

   • 5.1 Forálacha maidir le Ligean Isteach (An Grúpa Céad Bliana)
   • 55.1.1. Liosta Feithimh
   • 55.1.2. Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta
   • 55.1.3. An próiseas roghnúcháin
   • 55.1.4. Iarratais Dhéanacha
   • 55.1.5. An dara/tríú babhta tairiscintí áite
   • 55.1.6. Glacadh le háit
   • 55.1.7. Diúltú
   • 55.1.8. Achomhairc

   5.2 Achomhairc

   • 5.1 Forálacha maidir le Ligean isteach (An Grúpa Chéad Bhliana)
   • I gcás nach bhfuil liosta feithimh ag Coláiste Oiriall, tairgfear áit scoile do gach Scoláire, faoi réir ranna 4.7 agus 4.8.
   • 5.1.1 Liosta Feithimh I gcás inar mó líon na n-iarratas ná líon na n-áiteanna atá ar fáil, beidh feidhm ag na critéir roghnúcháin fhoilsithe mar a leagtar amach iad i roinn 5.1.2 thíos, agus ullmhófar liosta feithimh a bheidh bailí ar feadh na scoilbhliana a ndearnadh na hiarratais ina leith. Sa chás ina mbeidh Coláiste Oiriall in ann áiteanna breise scoile a thairiscint a thiocfaidh ar fáil don scoilbhliain 2020/2021 agus le linn na scoilbhliana sin, tairgfear áiteanna de réir ord tosaíochta na Scoláirí ar an liosta feithimh.
   • Sa chás ina mbeidh liosta feithimh ag an scoil, ní chuirfear san áireamh aon chritéir roghnúcháin nach bhfuil sa Bheartas Ligin Isteach seo lena chinneadh cé acu an ligfear Scoláire isteach sa scoil nó nach ligfear.
   • 5.1.2 Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta
   • Cuirfidh Coláiste Oiriall na critéir seo a leanas i bhfeidhm maidir le ligean isteach sa ghrúpa céad bliana:
   • 5.1.2.1 Tá leibhéal líofachta sa Ghaeilge bainte amach ag an Scoláire agus go bhfuil an líofacht sin go leor chun ligint don Scoláire dul isteach sa churaclam go cuimsitheach sa teanga sin. Is gá d’iarratasóirí pé fianaise a mheasann siad a bheith cuí a chur ar fáil, a léiríonn leibhéal líofachta an Scoláire sa Ghaeilge.
   • 5.1.2.2 Ar fhreastail an Scoláire ar Ghaelscoil Ultain, Gaelscoil Lorgan, Gaelscoil Eois nó Scoil Rois (bunscoileanna lán Ghaeilge Cho. Mhuineacháin). Tá seo ag teacht leis an cheart atá ag an scoil chun soláthar a dhéanamh do scoláirí a ligean isteach ar scoláirí iad a d'fhreastail ar bhunscoil a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge.
   • 5.1.2.3 Ar fhreastail an Scoláire ar Ghaelscoil eile. Tá seo ag teacht leis an cheart atá ag an scoil chun soláthar a dhéanamh do scoláirí a ligean isteach ar scoláirí iad a d'fhreastail ar bhunscoil a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge.
   • 5.1.2.4 Deartháireacha nó deirfiúracha leis an Scoláire a bheith ar rolla na scoile faoi láthair;
   • 5.1.2.5 Ar fhreastail an Scoláire ar bhunscoil eile i gCo. Mhuineacháin
   • 5.1.2.6 Deartháireacha nó deirfiúracha leis an Scoláire a bheith ar rolla na scoile san am atá chuaigh thart
   • 5.1.3 An próiseas roghnúcháin

   Cuirfidh Coláiste Oiriall an próiseas roghnúcháin i bhfeidhm mar seo a leanas:

   Déantar iarratais a bhreithniú ar bhonn na gcritéar roghnúcháin foilsithe. Tairgfear áiteanna ar an gcéad dul síos dóibh siúd a chomhlíonfaidh an chéad chritéar. Ina dhiaidh sin, má tá áiteanna ar fáil ag an scoil fós, déanfar na hIarratasóirí eile a bhreithniú i bhfianaise an dara critéar agus tairgfear áit scoile do na hIarratasóirí a chomhlíonann an critéar sin. Leantar leis an bpróiseas sin go dtí go mbeidh gach áit atá ar fáil tairgthe agus go mbeidh glactha le gach áit.

   Sa chás ina mbeidh dhá iarratas nó níos mó ar comhscór sa phróiseas roghnúcháin thuasluaite, is go randamach a shannfaidh Coláiste Oiriall aon áiteanna a bheidh fós ar fáil sa scoil, nó ar an liosta feithimh, do na hiarratais sin.

   • 5.1.4 Iarratais dhéanacha I gcás iarratas a gheobhaidh Coláiste Oiriall tar éis an dáta deiridh a d'fhoilsigh Coláiste Oiriall agus a leagtar amach san Fhógra maidir le Ligean Isteach, measfar gur iarratas déanach é chun críocha an Bheartais Ligin Isteach seo. Sa chás ina mbíonn liosta feithimh ag Coláiste Oiriall agus ina bhfaighidh sí iarratas déanach ar ligean isteach, cuirfear é ar an liosta feithimh tar éis na nIarratasóirí a bhfuair Coláiste Oiriall iarratais ina leith roimh an dáta deiridh d'iarratais. Cuirfear iarratais den sórt sin ar an liosta feithimh de réir an dáta agus an ama a fuair Coláiste Oiriall iad agus ina dhiaidh sin cuirfear critéir roghnúcháin Choláiste Oiriall i bhfeidhm de réir an Bheartais seo. Sa chás nach bhfuil liosta feithimh ag Coláiste Oiriall agus ina bhfaighidh sí iarratas déanach, gheobhaidh an Scoláire a bheidh ag lorg áit i gColáiste Oiriall tairiscint áite, faoi réir ranna 4.7 agus 4.8 agus cuirfear i bhfeidhm an próiseas céanna is a bhaineann le hIarratasóirí a bhfuarthas iarratais uathu roimh an dáta deiridh, i.e. eiseofar Foirm Ghlactha don Iarratasóir, nach mór í a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chuig an scoil laistigh de dhá sheachtain ón dáta ar eisíodh í.
   • 5.1.5 An dara/tríú babhta tairiscintí áite Sa chás ina bhfaighidh Scoláire tairiscint ar áit i gColáiste Oiriall ach nach nglacfaidh sé nó sí leis an tairiscint, nó nach nglacfaidh sé nó sí léi laistigh den tréimhse ama atá sonraithe, nó ina dtarraingeoidh an scoil siar an tairiscint de réir fhorálacha ábhartha an Bheartais seo, tabharfar an áit don chéad Scoláire eile ar an liosta feithimh sa dara babhta tairiscintí. Leanfar leis an bpróiseas sin sa tríú agus sa ceathrú babhta etc. go dtí go mbeidh gach áit sa scoil líonta.
   • 5.1.6 Glacadh le háit Má thairgtear áit don Scoláire ar ina leith a rinneadh an t-iarratas, eiseoidh an scoil Foirm Ghlactha don Iarratasóir.
   • Cuirfidh an tIarratasóir in iúl go bhfuiltear ag glacadh le tairiscint tríd an bhFoirm Ghlactha a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais faoin dáta a leagtar amach san Fhógra maidir le Ligean Isteach sa Scoil, nó laistigh de dhá sheachtain ón uair a d'eisigh an scoil í más iarratas déanach a bhí i gceist nó más tairiscint í a rinneadh sa dara/tríú babhta. Ní mór a chur in iúl freisin cé acu an bhfuil iarratas déanta aige nó aici chuig scoil eile nó nach bhfuil, agus an bhfuil sé nó sí ag fanacht le deimhniú ó scoil eile ar thairiscint áite nó nach bhfuil.
   • Mura ndéanfar an Fhoirm Ghlactha a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chuig an scoil faoin dáta a leagtar amach san Fhógra maidir le Ligean Isteach sa Scoil, nó laistigh de dhá sheachtain ón uair a d'eisigh an scoil í más iarratas déanach a bhí i gceist nó más tairiscint í a rinneadh sa dara/tríú babhta, d'fhéadfadh sé go dtarraingeofaí tairiscint siar, i gcomhréir leis na forais a leagtar amach thíos maidir le diúltú.
   • 5.1.7 Diúltú Sa chás nár tairgeadh áit scoile do Scoláire a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith, cuirfear na nithe seo a leanas ar fáil don Iarratasóir i scríbhinn:
   • 5.1.7.1. Na cúiseanna nár tairgeadh áit don Scoláire i gColáiste Oiriall.
   • 5.1.7.2. Sonraí faoi rangú an Scoláire i gcoinne na gcritéar roghnúcháin foilsithe,
   • 5.1.7.3. Sonraí faoi áit an Scoláire ar an liosta feithimh, más infheidhme, agus
   • 5.1.7.4. Sonraí faoin gceart atá ag an Iarratasóir achomharc a dhéanamh faoin gcinneadh. Féadfar tairiscint áite a tharraingt siar más rud é:
   • 5.1.7.5. Go bhfuil an fhaisnéis atá san iarratas bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, nó
   • 5.1.7.6. Nach ndeimhneoidh an tIarratasóir go bhfuiltear ag glacadh le tairiscint áite faoin dáta a leagtar amach i bhfógra bliantúil na scoile maidir le ligean isteach don scoilbhliain 2020/2021, nó, i gcás iarratas déanach nó tairiscint sa dara/tríú babhta, laistigh de dhá sheachtain, nó
   • 5.1.7.7. Níor chuir an tIarratasóir in iúl: (i) cé acu a bhfuil nó nach bhfuil iarratas déanta aige/aici ar scoil(eanna) eile agus é/í ag fanacht ar dhaingniú tairisceana ó scoil(eanna) eile agus, más amhlaidh atá, sonraí na scoile(anna); agus (ii) cé acu ar ghlac nó nár ghlac sé/sí le tairiscint iontrála ó scoil(eanna) eile agus, má ghlac, sonraí na tairisceana/na dtairiscintí sin.

   5.2. Achomhairc

   Iarratasóir ar mian leis nó léi achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh i dtaobh diúltú ligean isteach, faoi alt 29(9) den Acht Oideachais, 1998, féadfaidh sé nó sí é sin a dhéanamh ach Foirm Iarratais ar Achomharc faoi Alt 29, atá ar fáil in oifig Choláiste Oiriall, a líonadh isteach, agus í a chur faoi bhráid Phríomhfheidhmeannach BOOCM ag an Lárionad Riaracháin, Sráid an Mhargaidh, Muineachán H18 w449 laistigh de cheithre lá féilire déag ón dáta a bhfuair sé nó sí cinneadh na scoile maidir le diúltú don ligean isteach.

   Ceadaítear tréimhse uasta 30 lá ón dáta a bhfaighidh Príomhfheidhmeannach an Bhoird Oideachais agus Oiliúna an t-achomharc chun an próiseas achomhairc a thabhairt chun críche.

   Sa chás nach seasfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna le hachomharc, féadfaidh an tIarratasóir achomharc eile a dhéanamh i gcoinne an chinnidh diúltú é nó í a ligean isteach, agus is chun na Roinne Oideachais agus Scileanna a dhéantar an t-achomharc sin de réir alt 29(1) den Acht Oideachais, 1998.

   6 Iarratas i ndáil leis na Bliainghrúpaí eile go léir seachas an Chéad Bhliain

   • 6.1 Forálacha maidir le Ligean Isteach (seachas an Chéad Bhliain)
   • 6.1.1. Liosta Feithimh
   • 6.1.2. Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta
   • 6.1.3. An próiseas roghnúcháin
   • 6.1.4. Iarratais Dhéanacha
   • 6.1.5. An dara/tríú babhta tairiscintí áite
   • 6.1.6. Glacadh le háit
   • 6.1.7. Diúltú

   6.2 Achomhairc

   • 6.1 Forálacha maidir le Ligean Isteach (seachas an Chéad Bhliain) I gcás nach bhfuil liosta feithimh ag Coláiste Oiriall, tairgfear áit scoile do gach Scoláire, faoi réir ranna 4.7 agus 4.8.
   • 6.1.1 Liosta Feithimh I gcás inar mó líon na n-iarratas ná líon na n-áiteanna atá ar fáil, beidh feidhm ag na critéir roghnúcháin fhoilsithe mar a leagtar amach iad i roinn 6.1.2 thíos, agus ullmhófar liosta feithimh a bheidh bailí ar feadh na scoilbhliana a ndearnadh na hiarratais ina leith. Sa chás ina mbeidh Coláiste Oiriall in ann áiteanna breise scoile a thairiscint a thiocfaidh ar fáil don scoilbhliain 2020/2021 agus le linn na scoilbhliana sin, tairgfear áiteanna de réir ord tosaíochta na Scoláirí ar an liosta feithimh.
   • 6.1.2 Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta Cuirfidh Coláiste Oiriall na critéir seo a leanas i bhfeidhm maidir le ligean isteach i mbliainghrúpa nach é an Chéad Bhliain é.
   • 6.1.2.1 Tá leibhéal líofachta sa Ghaeilge bainte amach ag an Scoláire agsugo bhfuil an líofacht sin go leor chun ligint don Scoláire dul isteach sa churaclam go cuimsitheach sa teanga sin. Is gá d’iarratasóirí pé fianaise a mheasann siad a bheith cuí a chur ar fáil, a léiríonn liebhéal lfíofachta an Scoláire sa Ghaeilge.
   • 6.1.2.2 Ar fhreastail an Scoláire ar Ghaelcholáiste (Tá seo ag teacht leis an cheart atá ag an scoil chun soláthar a dhéanamh do scoláirí a ligean isteach ar scoláirí iad a d’fhreastail ar ardscoil a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge).
   • 6.1.2.3 Ar fhreastail an Scoláire ar bhunscoil lánGhaeilge (Tá seo ag teacht leis an cheart atá ag an scoil chun soláthar a dhéanamh do scoláirí a ligean isteach ar scoláirí iad a d’fhreastail ar bhunscoil a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge).
   • 6.1.2.4 Deartháireacha nó deirfiúracha leis an Scoláire a bheith ar rolla na scoile faoi láthair
   • 6.1.2.5 Deartháireacha nó deirfiúracha leis an Scoláire a bheith ar rolla na scoile san am atá caite Ní chuirfear san áireamh aon chritéir roghnúcháin nach bhfuil sa Bheartas Ligin Isteach seo lena chinneadh cibé an ligfear Scoláire isteach sa scoil nó nach ligfear.
   • 6.1.3 An próiseas roghnúcháin Cuirfidh Coláiste Oiriall an próiseas roghnúcháin i bhfeidhm mar seo a leanas:
   • Déantar iarratais a bhreithniú ar bhonn na gcritéar roghnúcháin foilsithe. Tairgfear áiteanna ar an gcéad dul síos dóibh siúd a chomhlíonfaidh an chéad chritéar. Ina dhiaidh sin, má tá áiteanna ar fáil ag an scoil fós, déanfar na hIarratasóirí eile a bhreithniú i bhfianaise an dara critéar agus tairgfear áit scoile do na hIarratasóirí a chomhlíonann an critéar sin. Leantar leis an bpróiseas sin go dtí go mbeidh gach áit atá ar fáil tairgthe agus go mbeidh glactha le gach áit.
   • Sa chás ina mbeidh dhá iarratas nó níos mó ar comhscór sa phróiseas roghnúcháin thuasluaite, is go randamach a shannfaidh Coláiste Oiriall aon áiteanna a bheidh fós ar fáil sa scoil, nó ar an liosta feithimh, do na hiarratais sin.
   • 6.1.4 Iarratais dhéanacha
   • I gcás iarratas a gheobhaidh Coláiste Oiriall tar éis an dáta deiridh a d'fhoilsigh Coláiste Oiriall agus a leagtar amach san Fhógra maidir le Ligean Isteach, measfar gur iarratas déanach é chun críocha an Bheartais Ligin Isteach seo.
   • Sa chás ina bhfuil liosta feithimh ag Coláiste Oiriall agus ina bhfaighidh sí iarratas déanach ar ligean isteach, cuirfear é ar an liosta feithimh tar éis na nIarratasóirí a bhfuair Coláiste Oiriall iarratais ina leith roimh an dáta deiridh d'iarratais. Cuirfear iarratais den sórt sin ar an liosta feithimh de réir an dáta agus an ama a fuair Coláiste Oiriall iad agus ina dhiaidh sin cuirfear critéir roghnúcháin Coláiste Oiriall i bhfeidhm de réir an Bheartais seo.
   • Sa chás nach bhfuil liosta feithimh ag Coláiste Oiriall agus ina bhfaighidh sí iarratas déanach, gheobhaidh an Scoláire a bheidh ag lorg áit i gColáiste Oiriall tairiscint áite, faoi réir ranna 4.7 agus 4.8 agus cuirfear i bhfeidhm an próiseas céanna is a bhaineann le hIarratasóirí a bhfuarthas iarratais uathu roimh an dáta deiridh, i.e. eiseofar Foirm Ghlactha don Iarratasóir, nach mór í a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chuig an scoil laistigh de dhá sheachtain ón dáta ar eisíodh í.
   • 6.1.5 An dara/tríú babhta tairiscintí áite
   • Sa chás ina bhfaighidh Scoláire tairiscint ar áit i gColáiste Oiriall ach nach nglacfaidh sé nó sí leis an tairiscint, nó nach nglacfaidh sé nó sí léi laistigh den tréimhse ama atá sonraithe, nó ina dtarraingeoidh an scoil siar an tairiscint de réir fhorálacha ábhartha an Bheartais seo, tabharfar an áit don chéad Scoláire eile ar an liosta feithimh sa dara babhta tairiscintí. Leanfar leis an bpróiseas sin sa tríú agus sa ceathrú babhta etc. go dtí go mbeidh gach áit sa scoil líonta.
   • 6.1.6 Glacadh le háit
   • Má thairgtear áit don Scoláire ar ina leith a rinneadh an t-iarratas, eiseoidh an scoil Foirm Ghlactha don Iarratasóir.
   • Cuirfidh an tIarratasóir in iúl go bhfuiltear ag glacadh le tairiscint tríd an bhFoirm Ghlactha a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais faoin dáta a leagtar amach san Fhógra maidir le Ligean Isteach sa Scoil, nó laistigh de dhá sheachtain ón uair a d'eisigh an scoil í más iarratas déanach a bhí i gceist nó más tairiscint í a rinneadh sa dara/tríú babhta. Ní mór a chur in iúl freisin cé acu an bhfuil iarratas déanta aige nó aici chuig scoil eile nó nach bhfuil, agus an bhfuil sé nó sí ag fanacht le deimhniú ó scoil eile ar thairiscint áite nó nach bhfuil. Mura ndéanfar an Fhoirm Ghlactha a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chuig an scoil faoin dáta a leagtar amach san Fhógra maidir le Ligean Isteach sa Scoil, nó laistigh de dhá sheachtain ón uair a d'eisigh an scoil í más iarratas déanach a bhí i gceist nó más tairiscint í a rinneadh sa dara/tríú babhta, d'fhéadfadh sé go dtarraingeofaí tairiscint siar, i gcomhréir leis na forais a leagtar amach thíos maidir le diúltú.
   • 6.1.7 Diúltú Sa chás nár tairgeadh áit scoile do Scoláire a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith, cuirfear na nithe seo a leanas ar fáil don Iarratasóir i scríbhinn:
   • 6.1.7.1. Na cúiseanna nár tairgeadh áit don Scoláire i gColáiste Oiriall.
   • 6.1.7.2. Sonraí faoi rangú an Scoláire i gcoinne na gcritéar roghnúcháin foilsithe, agus
   • 6.1.7.3. Sonraí faoi áit an Scoláire ar an liosta feithimh, más infheidhme
   • 6.1.7.4. Sonraí faoin gceart atá ag an Iarratasóir achomharc a dhéanamh faoin gcinneadh
   • Féadfar tairiscint áite a tharraingt siar más rud é:
   • 6.1.7.5. Go bhfuil an fhaisnéis atá san iarratas bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, nó
   • 6.1.7.6. Nach ndeimhneoidh an tIarratasóir go bhfuiltear ag glacadh le tairiscint áite faoin dáta a leagtar amach i bhfógra bliantúil na scoile maidir le ligean isteach don scoilbhliain 2020/2021, nó, i gcás iarratas déanach nó tairiscint sa dara/tríú babhta, laistigh de dhá sheachtain, nó
   • 6.1.7.7. Níor chuir an tIarratasóir in iúl: (i) cé acu a bhfuil nó nach bhfuil iarratas déanta aige/aici ar scoil(eanna) eile agus é/í ag fanacht ar dhaingniú tairisceana ó scoil(eanna) eile agus, más amhlaidh atá, sonraí na scoile(anna); agus (ii) cé acu ar ghlac nó nár ghlac sé/sí le tairiscint iontrála ó scoil(eanna) eile agus, má ghlac, sonraí na tairisceana/na dtairiscintí sin.
   • 6.2 Achomhairc Iarratasóir ar mian leis nó léi achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh i dtaobh diúltú ligean isteach, faoi alt 29(9) den Acht Oideachais, 1998, féadfaidh sé nó sí é sin a dhéanamh ach Foirm Iarratais ar Achomharc faoi Alt 29, atá ar fáil in oifig Choláiste Oiriall a líonadh isteach, agus í a chur faoi bhráid Phríomhfheidhmeannach BOOCM ag an Lárionad Riaracháin, Sráid an Mhargaidh, Muineachán H18 w449 laistigh de cheithre lá féilire déag ón dáta a bhfuair sé nó sí cinneadh na scoile maidir le diúltú don ligean isteach.

   Ceadaítear tréimhse uasta 30 lá ón dáta a bhfaighidh Príomhfheidhmeannach an Bhoird Oideachais agus Oiliúna an t-achomharc chun an próiseas achomhairc a thabhairt chun críche.

   Sa chás nach seasfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna le hachomharc, féadfaidh an tIarratasóir achomharc eile a dhéanamh i gcoinne an chinnidh diúltú é nó í a ligean isteach, agus is chun na Roinne Oideachais agus Scileanna a dhéantar an t-achomharc sin de réir alt 29(1) den Acht Oideachais, 1998.