Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS – 09 FEABHRA 2021

Tuarascáil an Phríomhoide

Reáchtáil an Coiste Cúraim cruinnithe indibhidiúla le daltaí na chéad bhliana ag tarraingt ar dheireadh an chéad téarma mar chuid den chlár socrú isteach. D’eagraigh na cinnirí agus Comhairle na nDaltaí roinnt imeachtaí Nollag mar lá spraoi le bingo agus tráth na gceist, ceol carúl, bailiúchán airgid do charthanacht áitiúil, caitheamh geansaithe Nollag agus comórtas maisiúcháin seomraí. Bronnadh Gradam Taispeántais Iontrála (Entrance Exhibition Award) ar iarscoláire, Aimee Ní Dhufaigh ag searmanas fíorúil i gColáiste na Tríonóide mar aitheantas dá hardfheidhmíocht san Ardteist. Thosaigh cúigear dálta ar Chlár Luathiontrála Ollscoile (Early University Entrance) DCU: Joseph MacEoin agus Katie Ní Thréinir ag déanfaidh Bitheolaíochta, Erica Ní Dhomhnaill agus Gormlaith MacConghail ag déanamh Siceolaíochta agus Kerri Ann Bhreathanach ag déanamh Dlí agus Polaitíochta. Chraol Gael-Linn babhta Uladh de Scléip ar YouTube agus ar leathanach Facebook Ghlac Máire Cáit Ní Artáin, Ciara Cliontúin, Aoibhín Ní Chraoibhín, Faelan Ní Cába agus Melissa Ní Agáin páirt ann. Tá Roinn na Riachtanais Speisialta Oideachais ag cur na n-iarratas le chéile do RACE do lucht na trí bliana chun cuidiú nó tacaíochtaí breise a fháil do dhaltaí áirithe i scrúduithe na Sraithe Sóisearaí. Bhí iarratais lucht na hArdteiste istigh roimh na Nollaig agus tá siadsan uilig ceadaithe ó shin. 

Athbhreithniú an Bhoird ar an pholasaí maidir le caomhnú leanaí

Rinne an Bord an t-athbhreithniú ar pholasaí na scoile maidir le caomhnú leanaí a thabhairt chun críche. Rinneadh an t-athbhreithniú seo i gcomhréir leis an “Seicliosta don Athbhreithniú ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí” a foilsíodh ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais

Cuirfear Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin agus Coiste na dTuismitheoirí ar an eolas maidir leis an athbhreithniú.

Cianfhoghlaim

Dhréachtaigh muid clárama nua agus beidh sin i bhfeidhm go dtí go n-osclóidh na scoileanna arís.  Eagraítear sé rang gach lá, maireann gach ceann acu 45 bomaite agus tosaíonn siad ar bhuile na huaire (9, 10, 11, 12, 2, 3). Ní bhíonn níos mó ná 5 rang ag aon scoláire nó aon rang-ghrúpa in aon lá amháin. Tá 21 rang sa tseachtain ag lucht na 6ú bliana agus ag lucht na 5ú bliana (3 rang x 7 ábhar), tá 18 rang ag lucht na hIdirbhliana, na croí-ábhair, MOS, Teastas Eorpach Gaeilge agus Ceannairí don Todhchaí CLG agus tá 18 rang ag na ranganna sóisearacha uilig (2 rang x 9 ábhar). Chomh maith leis sin cuirtear rang Folláine/Aclaíochta ar fáil do gach bliainghrúpa gach seachtain agus cuirtear rang Gairmthreorach ar fáil do gach bliain sinearach gach seachtain fosta. Úsáideann muid an t-ardán Microsoft Teams agus tá na daltaí breá eolach air sin faoin am seo. Cuireadh caipéisí chuig na daltaí leis na Prótocail a bhaineann le foghlaim ar líne agus le treoracha fán dóigh le Teams a úsáid go héifeachtach. Tá bunús na ranganna a dteagasc beo agus tá cuid acu réamhthaifeadta. Faigheann na daltaí tascanna agus obair bhaile agus tugtar spríochdháta doibh le hiad a chur ar ais chuig an mhúinteoir ar OneNote.

Teagasc agus Foghlaim

Bhí cnuaslá oiliúna inniu ar líne ag plé leis an JCT i gcuideachta roinnt Gaelcholáistí eile. Beidh lá eile uile-scoile againn faoi chúram foireann Stiofán Uí Chualain agus an JCT Deardaoin, 25 Feabhra agus déantar scagadh ar dhá mhodúl ‘Ag foghlaim conas foghlaim’ agus ‘Breithnithe measúnaithe.’ Measann muid go dtreiseoidh na modúil seo teagasc agus foghlaim tuilleadh sa scoil. Glactar leis nach bpillfidh muid go dtí an áit a raibh muid i mí Márta anuraidh fiú nuair a bheas an phaindéim thart. Beidh leapú theicneolaíocht na faisnéise mar bhunchloch sin i ndul chun cinn na foghlama agus bheadh sé mar chuspóir againn ár dtodchaí sa réimse seo foghlama a chur isteach i bplean úr Theicneolaíocht Faisnéise.

Daingniú Polasathe

Rinne an Bord Bainistíocht athbhreithniú agus leasaithe ar an naoi bpolasaí seo a leanas agus dhaingnigh siad na polasaithe athbhreithnithe sin: Chód Iompraíochta agus Beartas Fionraíochta agus Díbeartha; Polasaí Gaeilge; Polasaí Corpoiliúna; Polasaí Litearthachta; Polasaí Measúnaithe agus Tuairiscithe; Polasaí Obair Bhaile; Polasaí Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta; Polasaí Seach-churaclaim; Polasaí Tréadchúraim agus Folláine