Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS – 10 MEITHEAMH 2021

Tuarascáil an Phríomhoide

Mála bronntanais tugtha do lucht na chéad bhliana chun fáilte a chur ar ais rompu chun na scoile, an tionscnamh Idirbhliana, Tasc na Masc mar bhuaiteoirí sa Ghradam nua Freagairt nuálach do Covid-19 sna Nuálaithe Sóisialta Óga ag searmanas fíorúil. Bhuaigh Amy Ní Dhaighre, dalta Ardteiste 2020 an gradam Innealtóir na Bliana dá tionscadal Ardteiste, áit ar dhear sí mionsamhail d’fheithicil chianrialaithe. Roghnaíodh Aaron Ó Gamhna mar Mhac Léinn na Bliana. Eagraíodh searmanais Bhailchríoch na hIdirbhliana agus Chomóradh Imeachta na Sé Bliana ar líne. Cuireadh an t-athbhreithniú ar phostanna freagrachta i gcrích. Nochtaigh muid múrmhaisiú mar thionscnamh scoile ag ceiliúradh 25 chloigeann de phearsantachtaí móra Mhuineacháin sa spórt, polaitíocht, na healaíona, na meáin, gnó, leigheas agus gnóthaí pobail. 

Teagmhas Criticiúil - bás Mhaitiú Mhic Thoirealaigh

Fuair Maitiú Mac Thoirealaigh, Doire Liath, Scairbh na gCaorach agus dalta 5ú bliana i rang Thomáis bás go tobann ag a theach cónaithe. Fágann sé a mháthair, Fiona, a athair, John, a dheartháir, Josh agus a dheirfiúr, Katie. Tá muid croíbhriste. Chuir an scoil an plean teagmhas criticiúil i bhfeidhm agus bhí dhá chruinniú againn trí mhaidin i ndiaidh a chéile chun obair agus cúraimí an lae a scansáil, cruinniú amháin leis an choiste teagmhas criticiúil agus an dara ceann leis an fhoireann ar fad.

Teagasc agus Foghlaim

Chuir an scoil Tuairisc Scoile na Sraithe Sóisearaí chuig tuismitheoirí dhaltaí na tríú bliana inné. Glacann an tuairisc seo áit Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Bhí na scrúduithe iontrála againn maidin Shathairn amháin i mí na Bealtaine, tháinig siad isteach ina ngrúpaí beaga ag amanna difriúla go seomraí difriúla chun cloí le treoracha shláinte phoiblí. Tá Roinn na Riachtanas Speisialta Oideachais ag plé leis na bunscoileanna faoi láthair maidir leis na pasanna oideachais. Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar na postanna freagrachta d’aithin an scoil go raibh gá le tacaíocht bhreise a thabhairt do dhréachtú an Phlean Feabhsúcháin Scoile. D’fhreastail cúigear againn ar oiliúnt PDST ar an ábhar. Bhí Comhordaitheoir Phlean Feabhsúcháin Scoile, Comhordaitheoir Teagaisc agus Foghlama agus Comhordaitheoir Liteartha chomh maith leis an Phríomhoide agus an Phríomhoide Tánaisteach. Míníodh an proiséas sé chéime go soiléir

Scrúduithe Inmhéanacha

Thosaigh na scrúduithe inmhéanacha Dé Máirt 25 Bealtaine agus lean siad ar aghaidh go dtí Dé hAoine, 28 Bealtaine.  Chinn ardbhainistíocht na scoile i gcomhar le roinnt múinteoirí cuí go mbeadh aonaid bhreise scrúduithe ag tús an tsamhraidh as seo amach le freastal ar dhaltaí le riachtanais speisialta sna blianghrúpaí. Eagrófar iad comhthreomhar leis na gnáthaonaid. Beidh an t-atamasféar beagainín níos neamhfhoirmeálta agus níos suaimhní iontu agus múinteoir agus Cúntóir Riachtanais Speisialta ann. Beidh sceideal na scrúduithe inmhéanacha níos slachtmhara feasta agus ranganna uair a chloig i bhfeidhm sa scoil

Grádanna Creidiúnaithe

Cuireadh síos ar an chóras grádanna creidiúnaithe atá i bhfeidhm i mbliana do lucht na hArdteiste.Bhí ceithre chéim ann a bhaineann leis an scoil: an meastachán a rinne an múinteoir ar mharcanna céatadáin an scoláire; ailíniú na scoile ar na marcanna i leith ábhair trí ghrúpa ailínithe ábhair a thabhairt le chéile; maoirseacht á déanamh ag príomhoide na scoile ar an phróiseas ailínithe agus na marcanna a chur ar aghaidh chuig Coinisiún na Scrúduithe Stáit i gcomhar caighdeánú náisiúnta.

Íocaíochtaí Scoláirí

Thug an Bhord cead don Phríomhoide íocaíochtaí a bhailiú ó na scoláirí/ó thuismitheoirí scoláirí.

Ag údarú an Phríomhoide fionraí a chur i bhfeidhm

Thoilig an Bord údarás a thabhairt don Phríomhoide fionraíocht a ghearradh ar scoláire ar feadh suas le trí lá sa chéad scoilbhliain eile agus thoiligh siad dó suas le cúig lá fionraíochta a ghearradh i gcomhar leis an chathaoirleach sa chás nach féidir cruinniú de chuid an Bhoird a ghairm in am caoithiúil.