Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Board of Management Report

Tuarascáil an Phríomhoide: D’eagraigh muid turais do na blianta sóisearacha uilig. Bronfar gradaim Uile-Réalta (All-Star)  Scoileanna Cailíní Uladh ar chúigear cailín sa scoil. Cruinniú tuismitheoirí ar líne do thuismitheoirí scoláirí na tríú bliana.  Rinne na múinteoirí Bitheolaíochta an Staidéar Eiceolaíochta amuigh i bPáirc Rossmore roimh Shamhain agus beidh Fiosrúchán Tíreolaíochta na 6ú bliana san Ionad Oideachais Allamuigh Tanagh Dé hAoine seo ag teacht. Beidh Seachtain STEM, turas go dtí Pláinéadlann Ard Mhacha, Spelling Bee, Seachtain Feasachta Cairdis agus Seirbhís Léachtaí agus Carúl na Nollag ar siúl sna seachtainí romhainn. Beidh daltaí páirteach i Scléip, Guth na hÉigse agus Poetry Aloud. Bhí scoláirí páirteach i ndíospóireacht Gael-linn, díospóireacht Concern agus Tráth na gCeist ‘Feachtas’ agus beidh sa dara babhta. Bhí Lá Oscailte agus Oíche Oscailte againn agus muid ag earcú daltaí don chéad scoilbhliain eile. Bhí Lá Oiliúna Uile-Scoile JCT inné. Tá an darna ráta aistrithe ó Ghaelscoil go Gaelcholáiste i gCo. Mhuineacháin de réir tuarascála de chuid na Roinne Oideachais.

Ardteist Fheidhmeach Rinneadh plé ar an Ardteist Fheidhmeach agus ar na cúiseanna gur chinn an fhoireann múinteorií gan dul ar aghaidh leis. Pléadh é go minic ag leibhéil éagsúla imeasc na múinteoirí ó bhí an Nollaig anuraidh ann. Ach ba mhaith leis an fhoireann ina iomlán freastal ar an bhaicle beag daltaí nach bhfeileann an ghnáth-Ardteist dóibh. Ualach oibre, acmhainní daonna, an chuid eile den scoil thíos le haistriú acmhainní, uimhreacha beaga, drochthinreamh, easpa sásachta ar bhuachaillí nó ar chailíní ag brath ar na hábhair a chuirfí ar fáil. Scríobhadh chuig tuismitheoirí lucht na 3ú bliana agus lucht na 4ú bliana ag iarradh orthu a gcuid tuairimí a chur in iúil dúinn. Chuir cúigear tuismitheoir fáilte roimh an smaoineamh agus, cosúil leis na múinteoirí, mheas siad go gcuirfeadh sé leis an scoil. 

Cruinnithe Tuismitheoirí Cuireadh ceist ar mhúinteoirí an raibh siad leis na cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí mar atá siad ar líne le cúpla bliain anuas, an raibh siad i láthair go pearsanta ag cruinniú Tuismitheoirí- Múinteoirí i gColáiste Oiriall ariamh agus cé acu ab fhearr leat mar thuismitheoir ag freastal ar chruinniú agus muid ag dul chun tosaigh. Chinn an fhoireann trí chruinniú a bheith ar líne do thuismitheoirí na 2ú bliana, 5ú bliana agus 6ú bliana (an chéad cheann) tráthnóntaí Céadaoine idir 1.45 agus 4.45 mar a bhí againn ó thosaigh Covid. Shocraigh an fhoireann fosta trí chruinniú eile a bheith sa Halla Spóirt don chéad uair ariamh tráthnónta Máirt sa bhliain úr do thuismitheoirí na 1ú bhliana, 3ú bliana agus 6ú bliana (darna cruinniú) idir 4.00 agus 7.00.

Teagasc agus Foghlaim Obair mhór déanta ag an Choiste Teagaisc agus Foghlama go speisialta ag Bríd, Claire, Aoife, Roisin Uí Chuinn agus Niamh. Go leor cruinnithe acu, d’fhreastail an Príomhoide ar chuid acu.  Chuir siad a gcuid torthaí uilig faoi bhráid na múinteoirí ag ceardlann speisialta ar 11 Deireadh Fómhair. Mar chuid den phróiséas féinmheastóireacht scoile, cuireadh ceardlann uair go leith le chéile don fhoireann iomlán teagaisc inr pléadh tionchar Cóivid-19 faoi cheithre ghné éagsúil. Seo a leanas na fócais a bheas againn don bhliain seo agus gach rud san áireamh: Scileanna Cumarsáide (agus Gaeilge mar chuid de), Obair ghrúpa agus Freastal.  Tabharfar straitéisí agus molta do mhúinteoirí chun cabhrú leo béim a chur ar na nithe seo. Seo a pléadh ag an seisiún faoi leith a chuir an Coiste faoi bhráid na foirne agus súil againn ar chomhfhreagras na cigireachta ag tús na scoilbhliana:

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344