Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS– 1 NOLLAIG 2020

Tuarascáil an Phríomhoide

Bhuaigh Aoibhín MacCinna an dara háit sa 66ú Comórtas Náisiúnta Ealaíne Texaco lena saothar uiscedhatha dar teideal ‘Ros Mór Rúnda’ agus fuair sí €250. Ag cruinniú foirne múinteoirí rinne an fhoireann athbhreithniú ar an dóigh atá muid ag cur i bhfeidhm rialacháin Covid-19 agus rinneadh roinnt leasaithe mar thoradh. Eagraíodh sraith imeachtaí spraoi do ranganna sa pháirc peile agus na daltaí scartha go sóisialta chun atmasféar níos sona agus níos pleisiúrtha a chruthú sa scoil. Bíonn traenáil cispheile agus sacair taobh amuigh i ndiaidh am scoile trí thráthnóna sa seachtain. Tosóidh na scrúduithe Nollag Deardaoin, 16 Nollaig. D’eagraigh múinteoirí Roinn na hEolaíochta neart imeachtaí chun Seachtain STEM a cheiliúradh. Fuair trí fhoireann Choláiste Oiriall an chéad trí áit sa chomórtas Thráth na gCeist a d’eagraigh Feachtas. Bhronn Ronan McCarthy, Riarthóir Uladh LGFA an gradam Uile-Réalta ar Bhríd Nic an Fhailí faoi dheireadh. D’eagraigh muid Oíche Eolais ar TEAMS do thuismitheoirí dhaltaí na Chéad Bhliana agus d’eagraigh muid Oíche Eolais faoi riachtanais tríú leibhéal do thuismitheoirí dhaltaí na Séú Bliana. D’eagraigh muid Oíche Oscailte ar líne agus bhí freastal an-mhaith air.

Cruinnithe Tuismitheoirí

D’eagraigh muid dhá chruinniú tuismitheoirí ar TEAMS do thuismitheoirí lucht na séú bliana agus do thuismitheoirí lucht na cúigiú bliana agus d’éirigh go hanmhaith leo. Seans go mbeidh muid ag fanacht leis an chóras seo fiú nuair a imíonn Covid-19 in áit a bheith ag súil le tuismitheoirí teacht as Machaire Cluain agus Cill Eanna agus áiteanna eile le dul isteach i scuaine Béarla a bhfuil b’fhéidir deichiúr rompu. Pléifidh an fhoireann múinteoirí an moladh seo. Eagróidh muid cruinniú eile do thuismitheoirí dhaltaí na Tríú Bliana amárach agus arís Dé Céadaoin seo chugainn.

Ráiteas Rialú Inmheánach

Ar an fhoirm dhearbhaigh an Príomhoide/Rúnaí an Bhoird chomh fada agus is eol dó gur chloígh Coláiste Oiriall leis na ceanglais agus leis na dualgais uile atá leagtha amach i Lámhleabhar an Bhoird Bhainistíochta do Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Boird Bhainistíochta Scoileanna BOO agus Choláistí Pobail agus beartais agus nósanna imeachta BOO an Chabháin agus Mhuineacháin in 2020. Chuir an Príomhoide an ráiteas faoi bhráid an chruinnithe.

Teagasc agus Foghlaim

Ag eascairt ó moltaí ón bhliain seo chaite, rinneadh roinnt athraithe sa scoil maidir le teagasc agus foghlaim. Tugadh TEG isteach don Idirbhliain le aitheantas a thabhairt dóibh do chaighdéan a gcuid Gaeilge. Bunaithe ar mholtaí ó dhaltaí, rinneadh athraithe súntasacha don churaclam OSPS agus anois, tá breis ceachtanna idir nótaí, bileoga saothair agus sleamhnáin ag plé le toiliú, pornagrafaíocht, meabhairshláinte agus mí-úsáid substaintí curtha le chéile ag an Roinn OSPS. D’eagraigh Múinteoir Aoife Uí Leannáin seachtain feasachta cairdis ón 23ú - 27ú mí na Samhna.

Tá deacrachtaí ar an fhoireann i mbliana ó thaobh stráitéisí teagasic agus foghlama de mar gheall ar scaradh soisialta agus ar an chosc a chuireann sin ar obair ghrúpa / péire ach tá na múinteoirí ag dul i ngleic leis na dúshláin seo de réir a chéile. Tá líon na múinteoirí atá ag úsáid Teams go rialta ina gcuid teagaisc ag   ardú. Cuirtear obair bhaile suas ar líne, cuirtear nótaí suas le freastal ar dhaltaí nach mbíonn i láthair agus mar thaifead buan de na nótaí atá tugtha amach sa rang. Ceartaíonn múinteorí obair bhaile ar line agus cuirtear ar ais é chuig an dalta an dóigh chéanna. Déanann roinnt múinteoirí taifead ar a gcuid aiseolas do dhaltaí chomh maith. Déanann neart múinteoirí taifead ar ranganna agus sruthaíonn siad iad nuair a bhíonn daltaí as láthair ach arís, is acmhainn buan é seo do na daltaí ar fad agus iad ag iarraidh dul siar a dhéanamh.

Chuidigh bainistíocht na scoile leis na hiarrachtaí seo mar rinne siad infheistíocht i seastáin, SurfacePros, microfóin, visualisers agus oiliúnt ar líne ionas gur féidir le múinteoirí a ranganna a thaifeadadh níos fusa. Is sprioc meántearma é an teicneolaíocht seo a bheith ina áis dul siar do gach rang.  Chomh maith le seo, tá múinteoirí ag úsáid teicneolaíocht chun foghlaim gníomhach a spreagadh.

Tuairisc ó Chomhairle na nDaltaí/Cinnirí

Molann Comhairle na nDaltaí athruithe in obair na gcuiditheoirí agus iad ag plé le hobair bhaile sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair mar chuid den chlár socrú isteach. Measann siad gurb fhearr tabhairt faoin chuidiú seo rud beag níos moille ar an ábhar nach mbíonn obair bhaile go leor ag na daltaí ag tús na bliana.  Mar sin tosóidh an tacaíocht seo i mí Dheireadh Fómhair nuair a bheas an t-ualach oibre ag éirí rud beag níos troime ar na daltaí chéad bliana.  Dar leo, bíonn an obair ranga níos dúshlánaí agus tosaíonn na scrúdaithe beaga ranga acu faoin am sin. Bheadh seans ag na cuiditheoirí aithne a chur ar na daltaí roimhe sin chomh maith agus bheadh na daltaí níos compardaí ag cur ceisteanna orthu. Thiocfadh leo imeacht a eagrú le aithne a chur orthu. 

Deir Comhairle na nDaltaí go bhfuil daltaí chéad bhliana ag léiriú imní faoi scrúdaithe na Nollag mar nach bhfuil taithí acu ar sraith mór scrúduithe a bheith acu. Moltar go rachadh na cuiditheoirí isteach tréimhse nó dhó roimh na scrúdaithe ag cur comhairle orthu maidir le scileanna stáidéar agus scileanna eagrúcháin. Mar sin déanfaidh na daltaí Idirbhliana réamhchlár scileanna stáidéar leis na daltaí chéad bliana roimh an Nollaig

Beidh Comhairle na nDaltaí i mbun na seomraí uilig a mhaisiú i mbliana – na ballaí agus na doirse amháin ach ní fuinneoga nó urláir. Beidh duaiseanna ann do na ranganna is fearr. Beidh Comhairle na nDaltaí i gceannas alá na ngeansaithe Nollaig agus baileoidh siad airgead do SVDP.  Cuideoidh siad le himeachtaí eile Nollag thart fán scoil.  Chuir Comhairle na nDaltaí roinnt ceisteanna faoi rialacháin Covid-19 agus tugadh freagraí dóibh ar na ceisteanna sin.