Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Is scoil lánGhaeilge í Coláiste Oiriall. Feidhmíonn an scoil trí mhéan na Gaeilge. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teanga teagaisc na scoile agus beidh dualgas ar dhaltaí Gaeilge amháin a labhairt le chéile ar scoil, ar bhus na scoile agus ag aon imeachtaí a bhaineann leis an scoil is cuma cá mbíonn na himeachtaí sin ar siúl. Tá sé mar chuid de shainmheon na scoile go n-úsáidfidh an dalta an leagan Gaeilge dá shloinne.

Tuigimid gurb é an Béarla príomhtheanga na ndaltaí sa bhaile agus dá bhrí sin tá sé mar dhúshlán againn bheith ar ár n-airdeall chun an teanga a fhorbairt. Cuirfear deiseanna ar fáil do dhaltaí maidir le húsáid na Gaeilge i gcomhthéacsanna ilghnéitheacha, mar shampla; turasanna, aoí-chainteoirí díospóireachtaí, cluichí srl.

Iarrfar ar thuismitheoirí roinnt Gaeilge a úsáid lena bpáistí, mar shampla; ag fágáil slán ar maidin agus ag fiafraí conas mar a bhí an lá scoile. Iarrfar orthu fosta cur ina luí ar a gcuid páistí Gaeilge amháin a úsáid ar scoil seachas i rangannna na dteangacha eile agus míniú dóibh faoin ról lárnach, tábhachtach atá ag teanga na Gaeilge i saol na scoile.

Míneofar sainthéarmaíocht na n-ábhar do dhaltaí i nGaeilge agus i mBéarla. Is téacsleabhair i nGaeilge a úsáidfear chomh fada agus is féidir. Is féidir go mbeidh teacht ag daltaí ar leagan Béarla de na téacsleabhair ach iad a bheith mar leabhair thagartha sa bhaile acu mas mian leo.

Is i nGaeilge amháin a bheas na nótaí ranga uilig a thabharfaidh múinteoirí amach dá gcuid daltaí. Is trí mhéan na Gaeilge amháin a bheas obair bhaile, obair ranga, scrúduithe ranga agus billeoga eolais i rith an ama.

Tá sé de dhualgas ar mhúinteoirí an dea-shampla a léiriú tríd an Ghaeilge a labhairt i gcónaí agus na daltaí a spreagadh chun ard-chaighdeán Gaeilge a labhairt agus cruinneas agus saibhreas teanga a chothú. Coinneoidh an Príomhoide, an fhoireann agus an tOide Ranga súil ar chaighdeán labhairt na Gaeilge.

Cuirfear cumas Gaeilge agus toilteanas í a labhairt san áireamh nuair a bheas múinteoirí agus baill eile foirne á gceapadh do Choláiste Oiriall. Reachtálfar agallaimh do phostanna sa scoil trí mheán na Gaeilge. Cuirfear Polasaí Gaeilge na scoile in iúl do gach ball foirne.

Cuirfear Riail na Gaeilge i bhfeidhm. Tabharfar aitheantas do na daltaí is mó a léiríonn díograis agus dílseacht don Ghaeilge. Meabhrófar tábhacht na Gaeilge do na daltaí go rialta. Tabharfar cuidiú faoi leith do dhaltaí nach bhfuil líofa sa Ghaeilge agus do dhaltaí nár fhreastail ar bhunscoileanna lánGhaeilge.

Tá próiseas faoi leith leagtha amach sa Chód Iompar maidir le sárú Riail na Gaeilge. Tá cóip den Chód Iompair ag gach clann agus ag gach ball foirne.

Déanfaidh an Príomhoide, múinteoirí agus daltaí monatóireacht rialta ar an pholasaí. Tabharfaidh an Bord Bainistíochta, Coiste na dTuismitheoirí agus tuismitheoirí tacaíocht don pholasaí.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344