Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

2022-23

 • Eoin Mac Cléire (Ardchinnire)

 • Kerrie-Anne Bhreathnach (Ardchinnire)

 • Ellen Nic Dhomhnaill

 • Aoibheann Nig Fhionntaigh

 • Aoibhinn Ní Chraoibhínn

 • Amy Nic Dhónaill

 • Aoibhe Ní Cheallaigh

 • Abbie Ní Leathlobhair

 • Shauna Ní Chiara

 • Grace Nic Cormaich

 • Ciarán Mac an Éanaig

 • Aodhán Ó Dughaill

 • Jake Ó Luan

 • Cian Ó Murchú

Roghnúchán

Ag tarraingt ar dheireadh na Idirbhliana tugtar cuireadh do dhaltaí iarratas a chur isteach chun bheith ina gcinnire i gColáiste Oiriall. Cuirtear iarratas isteach i bhfoirm litreach chuig an Phríomhoide. Sa litir luaitear:

 • Cad chuige go measann tú go bhfuil tú foirsteanach le bheith i do chinnire?
 • Cad iad na buanna atá agat?
 • Cad é atá bainte amach agat go dtí seo?
 • Cad iad na cúraimí a mheasann tú a bheas ag dul leis an phost?
 • An bhfuil tú sásta cloí le heiteas, rialacha agus rialacháin na scoile?
 • An bhfuil tú sásta cloí le riail na Gaeilge?
 • An bhfuil tú sásta Coláiste Oiriall a chur chun cinn?

Caithfidh na litreacha iarratais clóscríofa a bheith istigh ag an am a shocraítear. Is téarma scoilbhliana a bheas ann (5ú bliain). Tagann Coiste Múinteoirí le chéile ar a mbeidh an Príomhoide agus an Príomhoide Tanáisteach, chun na hiarratais a scagadh.  Cuirtear san áireamh na litreacha iarratais, rannphairtíocht daltaí in imeachtaí go dtí seo agus taifeadadh iompair daltaí go dtí seo agus an Coiste i mbun roghnúcháin. Déantar iarracht cothromaíocht áirithe inscne a bheith ann. Roghnaítear dáréag scoláire (ar a laghad) gach bliain. Lorgaíonn an Coiste Múinteoirí tuairmí gach múinteoir agus ina dhiaidh sin roghnaíonn sé Ardchinnire (buachaillí) agus Ardchinnire (cailíní) ó chinnirí na 5ú bliana. Comhlíonann siadsan ról oinigh go príomha sa 6ú bliain. Déanann na hArdchinnirí ionadaíocht ar shon na scoláirí ag aon ocáidí oifigiúla a d’fhéadfadh teacht aníos.

Ceapachán

Caithfidh gach scoláire a chuireann iarratas isteach le bheith ina chinnire a bheith toilteanach tabhairt faoi lá iomlán oiliúna sula gcuirfear san áireamh é do phost cinnire.  Má mheasann ábhar cinnire go bhfuil barraíocht cúraimí i gceist leis an phost is féidir leis tarraingt amach as nuair a bhíonn an oiliúnt thart.   Fógrófar na cinnirí nua agus bronnfar a gcuid suaitheantas orthu ag an chéad Tionól den scoilbhliain. Is féidir le húdaráis na scoile cinnire a dhíbirt am ar bith mar gheall ar iompar míshásúil. Nuair a cheapfar na cinnirí síneoidh siad dearbhú go ndéanfaidh siad a ndicheall gach gné dá gcuid oibre a chomhlíonadh go coinsiasach agus go gcloífidh siad le rialacha agus rialacháin uile na scoile.

Dea-Shampla

Aithníonn muid indibhiúlacht gach cinnire agus spreagtar gach duine acu chun a phearsanacht, a bhuanna agus a thréithe féin a úsáid chun atmasféar níos dearfaí a chothú sa scoil agus chun gaol agus nasc níos láidre a chothú idir na páirtithe éagsúla. Táthar ag dréim leis go dtabharfaidh na cinnirí dea-shampla thart fán scoil maidir le rialacha scoile, iompar, poncúlacht agus éide scoile. Fan amach ó mhioscais agus ó thrioblóid agus déan cairde le gach duine timpeall ort. Glac le do scoil go dáiríre – go hacadúil agus ag glacadh páirt in imeachtaí seachchuraclaim.

Iompar Foirsteanach

 1. Tá d’iompar thar a bheith tábhachtach.  Is cinnire tú agus beidh tú ag tabhairt dea-shampla do dhaltaí eile.
 2. Ná déan peataireacht ar dhuine ar bith.
 3. Ná leag lámh ar éinne.
 4. Ná labhair Béarla le daltaí eile in am ar bith.
 5. Ná bí ag cúlchaint faoin scoil nó faoi mhúinteoir ar bith. 
 6. Bí cúramach faoi nithe a bhaineann le reiligiúin nó ciníochas. 
 7. Na bí ag caitheamh anuas ar dhaltaí.
 8. Ná húsáid drochtheanga nó aon mhagadh atá gairsiúil.
 9. Ná cáin aon daltaí.
 10. Ná lig don chumhacht agus don  údarás nua seo do phearsantacht a athrú.
 11. Bainfidh tú sult as an mheas a bheidh ag daltaí eile ort.
 12. Ná bíodh caidreamh mífheilúnach agat le haon scoláire.
 13. Ceartaigh daoine ach ná bí borb ná garbh riamh leo.
 14. Ná habair dada graosta nó gránna nó maslach riamh le dalta
 15. Má tá duine ann atá ag cur isteach ar an gcúrsa i gcoitinne ná bíodh eagla ort riamh é sin a chur in iúl don Phríomhoide.
 16. Bí dearfach faoin nGaeilge.
 17. Ná bí searbhasach riamh.

Dualgais Cinnirí

 • Seomra Earraí Caillte a oscailt ag na hamanna a leagtar amach.
 • Taisceadáin a oscailt ar maidin le maistir-eochair agus ainmneacha na ndaltaí ar leo na taisceadáin sin a scríobh síos.
 • Cuidiú le Coisir na Samhna agus Lá Spraoi na Nollag.
 • Cuidiú le Ceolchoirm Fhéile Pádraig
 • Na maidí púil agus liathróidí púil a thabhairt amach agus a bhailiú isteach.
 • Cuidiú le reáchtáil an Lá Oscailte agus an Oíche Oscailte
 • Cuidiú le Scéim Leabhar ar Cíos
 • Cuidiú le Searmanas Bhronnadh na nDuaiseanna
 • Cuidiú le Comóradh Imeachta na 6ú bliana
 • An Leabharlann a oscailt ag am lóin
 • Fáilte a chur roimh chuairteoirí
 • Tinreamh tuismitheoirí ag cruinnithe tuismitheoirí a thaifeadadh
 • Cuidiú chun an scoil a choinneáil saor ó bhruscar
 • Oráidí a thabhairt ó am go ham (ardchinnirí)
 • Bheith mar bhall de gharda gradaim ag torrraimh
 • Tacú le riail na Gaeilge
 • An scoil a chur ar an eolas faoi aon loitiméireacht a fheiceann siad
 • An scoil a chur ar an eolas faoi aon eachtraí bulaíochta a thugann siad faoi deara
 • Bheith airdeallach ar bhusanna scoile ag teacht ar scoil agus ag dul abhaile.

Saintréithe an Chinnire

Mar chinnire caithfidh tú treoir a thabhairt, cinntí a dhéanamh, daltaí a thabhairt le chéile, obair a dháileadh amach. Imríonn cinnire tionchar ar dhaltaí eile chun go n-oibreoidh siad go maith agus chun iad a thabhairt le chéile mar phobal scoile. Spreagfaidh an cinnire éifeachtach na cinnirí eile chun obair de chaighdeán níos airde a dhéanamh. Bíonn cinnirí spreagtha níos dílse don scoil agus oibreoidh siad níos crua. Is iad seo na haidiachtaí a chuireann síos ar na tréithe atá de dhíth: dearfach, cothrom, cuidiúil, coinsiasach, gealgháireach, díograiseach, aireach, gaelach agus fuinniúil.

Coinnigh cuimhne

 • Bí i measc na scoláirí go minic.
 • Sábháilteacht agus sláinte na scoláirí.
 • Cearta Scoláirí.
 • Tabhairt ar scoláirí Gaeilge a labhairt
 • Bí san áit cheart ag an am ceart.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344