Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Cuspóirí

 • Daigníonn obair bhaile obair atá déanta sa rang.
 • Forbraíonn sé scileanna a d’fhoghlaim an dalta sa rang.
 • Cuidíonn sé le féin-mhuinín sa dalta.
 • Forbraíonn sé scileanna eagrúcháin agus féin-smachta.
 • Cuidíonn sé le múinteoirí measúnú leanúnach a dhéanamh ar obair daltaí.
 • Forbraíonn sé scileanna taighde agus foghlaim neamhspleách.
 • Déanann sé daltaí réidh do scrúduithe stáit.
 • Cuidíonn sé le daltaí marcanna maithe a fháil i scrúduithe.

Ról Tuismitheoirí

 • Go dtuigfidh tuismitheoirí go bhfuil tionchar an-mhór acu ar dhul chun cinn a gcuid páistí ar scoil.
 • Beifear ag súil leis go dtabharfaidh tuismitheoirí lántacaíocht don pholasaí seo.
 • Go gcuirfidh siad timpeallacht oiriúnach ar fáil chun cur ar chumas an pháiste an obair bhaile a dhéanamh.
 • Iarrtar ar thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an obair bhaile déanta agus go ndéanfaidh siad Dialann an Dalta a sheiceáil agus a shíniú go seachtainiúil.

Ról Daltaí

 • Caithfidh gach dalta an obair bhaile a dhéanamh ar bhealach sásúil, críochnúil.
 • Ba chóir go gclóifeadh gach dalta leis an mhéid ama atá leagtha síos don obair bhaile/staidéar.
 • Ba chóir cóip de chlár ama gach dalta a bheith ar chúl an dialann scoile agus ar feiceáil taobh istigh den taisceadán.
 • Caithfidh an dalta an dáta a líonadh ar bharr an leathanaigh sa dialann agus liosta de gach ábhar atá aige/aici ar an lá sin a scríobh thíos faoi.
 • Caithfidh an dalta an obair bhaile a scríobh in aice leis an ábhar.
 • Nuair nach bhfuil “obair bhaile scríofa” ag an dalta, ní chiallaíonn sé sin nach bhfuil aon obair bhaile aige/aici. Caithfidh gach dalta dul siar ar obair an ranga.
 • Ba chóir do gach dalta a chur in iúl don mhúinteoir má shíleann siad go mbeidh deacracht acu leis an obair bhaile ar an lá a fhaigheann siad é.
 • Uaireanta ní bhíonn an obair bhaile in ábhair áirithe de dhíth don lá dár gcionn. Moltar do dhaltaí an obair bhaile a dhéanamh ar an lá a fhaigheann siad é.
 • I gcás dalta a bhíonn as láthair ó rang de bharr imeacht scoile, moltar an obair bhaile a fháil ó chairde sa rang agus é a dhéanamh.
 • Déantar obair bhaile i gcóipleabhair A4 amháin. Ní ghlacfar le haon chóipleabhar eile. Beidh na cóipleabhair seo ar díol sa scoil. Ní ghlacfar le hobair bhaile ar leathanaigh scaoilte. Is féidir go mbeidh leabhar nótaí crua an dalta fosta ar mholadh an mhúinteora.

Ról Múinteoirí

Tuigtear go mbíonn modh oibre difriúil ag gach múinteoir. Nuair a thugann an múinteoir obair bhaile scríofa/foghlama ba chóir:

 • Cinntiú go bhfuil an obair bhaile sin soiléir do gach dalta le linn an ranga.
 • Féachfaidh múinteoirí chuige go mbíonn an obair bhaile uilig scríofa sa dialann i rith an ranga.
 • Má thugtar obair bhaile a thógann níos mó ná 25 bhomaite (ag leibhéal sóisearach) nó 45 bomaite (ag leibhéal sinsearach), beidh dhá oíche ag daltaí chun é a chríochnú.
 • Tugtar fógra cuí do dhaltaí maidir le dáta scrúdú ranga chun seans a thabhairt dóibh dul siar a dhéanamh..
 • Tugann an múinteoir scéim dul siar do dhaltaí agus iad ag druidim le scrúduithe inmheánacha nó scrúduithe teistiméireachta agus gearrtar siar ar obair scríofa.
 • Féachfaidh an múinteoir chuige go bhfuil an obair bhaile déanta agus curtha i láthair ar bhealach sásúil agus críochnúil ag gach dalta.
 • Iarrfaidh múinteoir ar dhaltaí dul siar ar ábhar teagaisc an ranga agus é sin a scríobh sa dialann ar na hocáidí eisceachtúla sin nuair nach mbíonn obair bhaile scríofa acu.
 • Ní thugtar cead do dhaltaí obair bhaile a dhéanamh ar ocáidí a bhíonn múinteoir as láthair. Tugtar obair scríofa dóibh as téacsleabhar an ábhair sin. (mura bhfágann an múinteoir obair faoi leith do rang ).

Gnéithe Eile

 • Seo a leanas na hamanna molta le caitheamh ar obair bhaile agus staidéar san oíche: 1ú bhliain = 1.5 uair a chloig; 2ú bliain = 2 uair a chloig; 3ú bliain = 2.5 uair a chloig; 4ú bliain = 1.5 uair a chloig; 5ú bliain = 3 uair a chloig; 6ú bliain = 3.5 uair a chloig.
 • Bíonn múinteoirí tuisceanach le lucht na chéad bhliana sa chéad téarma den scoilbhliain mar is mór an t-athrú dóibh í an mheánscoil ó thaobh lion ábhar, líon múinteoirí, líon leabhar, fad an lae, ábhair nua, cur chuige ag obair bhaile.
 • Tabharfaidh múinteoirí ar dhaltaí i gcónaí gach obair bhaile idir léamh, foghlaim agus scríobh a scríobh sa dialann láithreach nuair a fhaigheann siad é.
 • Ní thugtar amach obair bhaile ag deireadh ranga ach déantar iarracht é a shnaidhmiú isteach i gcroílár an ranga.
 • Scríobhtar gach obair bhaile ar an chlár bán le sóiléiriú a dhéanamh do na daltaí.
 • Ceartaítear gach obair bhaile a thugtar, b’fhéidir mar chuid den rang nó b’fhéidir na cóipleabhair a bhailiú ó am go ham.
 • Cuirtear seiminéir staidéir ar bun chun cuidiú leis na daltaí maidir le scíleanna staidéir.

An cur chuige mura ndéantar obair bhaile

Má deir dalta go bhfuil cóiplebhar caillte, fágtha sa bhaile nó gan an obair bhaile a chur i láthair múinteora ar chúis ar bith gan nóta mínithe scríofa tuismitheora, is ionann sin agus gan an obair bhaile a bheith déanta. Tógfaidh gach múinteoir céimeanna áirithe, ag tús gach scoilbhliana, chun míniú do dhaltaí cad a tharlaíonn mura mbíonn obair bhaile déanta. Glacfar na céimeanna seo a leanas:

 • Ceist a chur cén fáth nach bhfuil an obair bhaile déanta.
 • Nóta a choimeád i ndialann an mhúinteora.
 • Más rud eisceachtúil é ní gá aon ghníomh a thógáil.
 • Tuismitheoirí a chur ar an eolas tríd nóta a chur i ndialann an dalta.
 • Iarraidh ar an dalta an obair bhaile a dhéanamh an chéad oíche eile agus tuilleadh lena chois.
 • Más rud leanúnach é labhairt arís leis an dalta agus iad a choimeád siar ag am lóin ach 24 uair fógra a thabhairt dóibh.
 • Mura n-oibríonn thuas labhairt le Ceann na Soisear/Ceann na Sinsear.
 • Cuireadh a thabhairt do thuismitheoir teacht isteach agus an cheist a phlé.
 • Is féidir go gcuirfear pionóis, mar shampla, coinneáil siar fada, i bhfeidhm mura ndéantar obair bhaile
 • Déanfar é a thaifeadadh sna Sonraí Smachta Scoile.

 

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344