Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

An bhfuil tú ag fáil luach do shaothair don am atá a chaitheamh agat ag staidéar?
An mbíonn tú ag brionglóideach?
An mbíonn tú ag déanamh dearmaid láithreach ar eolas atá foghlamtha agat?
Sa tseomra ranga ná suígh ansin i do thost. Cuir ceisteanna, dean iarracht ar fhreagairt, breac síos nótaí, glac páirt sa cheacht.
An bhfuil tú ag fáil luach do shaothair don am atá a chaitheamh agat ag staidéar?

Obair Bhaile

Ó thaobh obair bhaile de ná copáil amach as an leabhar í. Léigh an leabhar i dtús ama, druid é agus ansin déan do dhicheall. Má bhíonn tú san fhaopach, oscail an leabhar, seiceáil an t-eolas, druid arís é agus lean ort ag obair. Foghlaimíonn tú ó do chuid botún. Coinnigh cuimhne go bhfuil tú ag déanamh réidh fá choinne scrúdú gan leabhair agus in eadán an chloig.
Is féidir drochnósanna a fhoghlaim má thógann tú chomh fada agus is mian leat ag obair bhaile mar beidh sé doiligh duit do chuid scrúduithe a chríochnú taobh istigh den am atá leagtha amach.

Ionad Staidéir

Bíonn tionchar mór ag an ionad stádéir ar an mhéid a fhoghlaimíonn an duine. Bíodh ionad staidéir buan agat – seomra leapa, seomra suite. Coiméad na leabhair, pinn, gléasanna mata etc. ansin,

Seachain ‘ceantar’ chlainne sa teach, áiteanna atá torannach nó callánach agus lán de mhearaí. Déan cinnte go bhfuil an áit nó an t-ionad staidéir saor ó bharraíocht torainn nó mearaí cosúil le teilifis, raidió, teileafón agus cuairteoirí.

Solas agus Teas

Go leor solais de dhíth fá chóinne léamh ginearálta. Bíodh an seomra compordach gan an iomarca teasa. Cinntigh go ligtear aer úr isteach sa seomra – an fhuinneog oscailte rud beag, b’fhéidir

Stiúir agus Troscán

Is fearr suí agus staidéar a dhéanamh ar chathaoir le cúl crua uirthi in aice le tábla nó deasc. Ní áit mhaith í a bheith i do shuí ar leaba nó i gcathaoir uillinn, go háirithe má bhíonn scríobh le déanamh agat.

Fad Ama ag Staidéar

Tá sé ró-fhurasta am a chur amú. Is scil tábhachtach é bheith ábata do chuid ama a úsáid go héifeachtach Oibrigh in eadán an chloig i gcónaí mar is in eadán an chloig a bheas tú sna scrúduithe.

Cathain staidéar a dhéanamh?

 • nuair atá an t-eolas úrnua i d’aigne agus nuair atá tú ar aire agus san airdeall
 • chomh luath agus is féidir tar éis scoile i ndiaidh sos ghearr
 • Ná déan staidéar i ndiaidh 10.00 pm
 • Lig do scíth tamall roimh dhul a luí duit.
 • gach lá ach tóg sos ag an deireadh seachtaine. Glac oíche Aoine nó an Satharn nó an Domhnach saor
 • Ná stop ag staidéar le linn na laethanta saoire
 • an am chéanna gach lá – déan iarracht cloí le an ghnátham staidéir céanna rialta gach lá

Ag eagrú don staidéar

Níl ann ach cur amú ama má dhéanann tu iarracht staidéar a dhéanamh gan plean soiléir leagtha amach agat

 • Déan plean do d’am staidéir, ní amháin an áit nó an t-ionad staidéir, ach cada dhéanfaidh tú agus conasa dhéanfaidh tú é
 • Socraigh seo roimhré (réamhphleanáil).

Mar shampla : Má roghnaíonn tú Stair mar ábhar staidéir is tús é, ach is fearr a bheith cruinn beacht mar gheall air agus fios iomlán a bheith agat i d’intinn cad é an t-eolas nó foghlaim go díreach a bheas tú ag tabhairt faoi.
Samplaí
Stair – dul siar ar an Renaissance
Béarla – anailís ar phríomhcharachtair Ghníomh a hAon den dráma The Merchant of Venice
Gaeilge – mórphointí a réiteach i bhfoirm paragrafanna fá chóinne aiste ar Spórt in Éirinn

Aidhmeanna Staidéir

Déan plean den mhéid oibre a ba mhaith leat a bheith déanta agat ag am faoi leith. Ná déan iarracht barraíocht foghlama a dhéanamh mar beidh díoma ort nuair a theipfidh ort. Is fearr méid realaíoch a dhéanamh i gceart agus ansin beidh tú sásta. Bí dáiríre agus díreach leat féin.

Sosanna le linn na dtréimhsí staidéir

Déantar foghlaim níos fearr nuair a bhristear suas an tréimhse staidéir le sosanna beaga.
Oibrigh ar feadh ½ uair. Tóg sos c’uig bhomaite. Gabh amach, faigh aer úr agus siúl timpeall le linn an sosa. Déan staidéar arís ar feadh ½ uair eile.

Ná déan níos mó ná dhá uair ag aon seisúin amháin.

Na hábhair gur choir duit staidéar a dhéanamh orthu

 • Bíonn ábhair áirithe ann a thaithníonn níos mó linn ná ábhair eile. Bheadh sé iontach furasta go leor ama a chaitheamh ag foghlaim na n-ábhar seo.
 • Tá sé amaideach an t-am ar fad a chaitheamh ar ábhar nó dhó

Conas gur feidir liom brú a chur orm féin oibriú ar na hábhair nach dtaitníonn liom?

 • Abair go dtaitníonn ábhar ‘A’ leat ach gur fuath leat ábhar ‘B’ . Diúltaigh cead a thabhairt duit féin ábhar ‘A’ a dhéanamh go dtí go bhfuil ‘B’ déanta. Is féinsmacht é seo, agus an duais duit ná ábhar ‘A’ ag an deireadh.
 • Athraigh an t-ord ina dhéanann tú na hábhair eagsúla.
 • Déan staidéar ar ábhar nach dtaitníonn leat ag am socraithe gach lá, mar shampla roimh chlár teilifise a thaitníonn leat agus an duais duit ná feachaint ar an chlár nuair atá an staidéar déanta agat.

Is féidir leat do chumas dianmhachnaimh (mental concentration) a fheabhsú ar na dóigheanna seo a leanas:

 • Bris an obair síos in aonaid bheaga gur féidir a láimhseáil agus ansin déan aonad amháin ag an am.
 • Bíodh tuairim cinnte agat cad é ba mhaith leat a bhaint amach i seisiún staidéir.
 • Ná cuir am amú ar rudaí nach dtuigeann tú
 • Bí gníomhach agus tú i mbun staidéir – ag scríobh nótaí, ag cur scrúdú ort féin, ag tarraingt léaráidí
 • Athraigh ábhar nuair a imíonn an t-eolas as do cheann nó má theann d’intinn ar seachrán
 • Tabhair duais nó luach saothair duit féin nuair a chríochnaíonn tú do chuid oibre.

Cén fhad a mholtar le caitheamh ag staidéar ar gach ábhar?

 • Athraíonn seo ó dhuine go duine agus ó ábhar go hábhar
 • Caith timpeall 2 ½ – 3 uair a chloig ag déanamh obair bhaile agus 1 – 2 uair ag staidéar (daltaí sinsearacha amháin).

Ba cheart an méid céanna ama a chaitheamh ar gach ábhar – ní go laethúil ach go seachtainiúil. Déan iarracht gan níos lú na 2 –2½ uair sa tseachtain a chaitheamh ar gach ábhar.
Coiméad suas chun dáta
Seo an riail is tábhachtaí mar gheall ar fhoghlaim de. Má thiteann tú siar ag foghlaim in aon ábhar, beidh sé damanta deacair breith suas ar an obair níos moille.
Nuair a bhíonn tú as láthair de bharr tinnis tá sé ríthábhachtach duit fáil amach an obair a bhí déanta sna hábhair nuair nach raibh tú ar scoil.

Ábhair Éagsúla

Stair agus Béarla – Tá cuid mhaith léamh agus breacadh síos nótaí ag baint leis na hábhair seo. Cuir béim ar léamh agus ar scileanna leitheoireachta le cabhrú leat na nótaí a thógáil. Bí réidh chun achoimriú a dhéanamh.

Cabhraíonn nótaí scríofa leis an chuimhne sa todhchaí.
Déan na mionphointi cosúil le liosta siopadoireachta.

Mata – Níl an méid céanna breacadh síos nótaí ag baint le Mata siocair gur ábhar lán de chéimeanna atá ann.

 • Tógtar téama nua ar na téamaí a bhí déanta roimhe seo.
 • Caithfidh gach céim a bheith ar eolas agat sa slabhra, sula dtéann tú ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile

Le déanamh cinnte go bhfuil gach céim ar eolas agat

 • cuir ceisteanna sa rang nuair nach bhfuil tú ró-chinnte faoi rud éigin.
 • déan an oiread cleachtadh ar cheisteanna agus is féidir.

Fraincis – Níl an bhéim chéanna ar mhionsonraí anseo ach ta rialacha gramadaí, réimse focal, structúr abairtí, leathnú stórfhocal, cleachtadh foghraíochta, éisteacht le téipeanna agus frasaí an-tábhachtach. Tá géarghá le hathrá agus le cleachtadh rialta anseo.

Ag eagrú do chuid ábhar

 • Coiméad na nótaí do gach ábhar scartha óna chéile
 • Bíodh fillteán agat do gach ábhar
 • Is cur amú ama é ag lorg nótaí le linn am staidéir
 • Bíodh a fhios agat cá bhfuil na téacsleabhair chuí

Ag déanamh taisc agus obair scoile

 • Déan cinnte go bhfuil a fhios agat cad é go díreach atá de dhíth ar an mhúinteoir. Cuir ceisteanna air nó uirthi chun gach tasc a mhiniú duit
 • Ná cuir aon am amú ag scríobh freagraí an obair bhaile díreach amach as an leabhar. Ní fhoghlaimíonn tú mórán an dóigh sin
 • léigh an t-eolas ar fad
 • scríobh na pointí tábhachtacha ar phíosa paipéir. Ansin fág an obair sin.

Déan rud eile, agus tar éis cupla bomaite, tar ar ais agus déan iarracht an obair bhaile a dhéanamh leis an leabhar dúnta. Má bhíonn tú san fhaopach amharc ar do chuid mion-nótaí agus mura gcabhraíonn sin, téigh air ais go dti an leabhar agus léigh an obair arís.

Is féidir obair iontach a chur i gcríoch sa tseomra ranga

 • Ná suigh ar chúl an tseomra, in aice leis an fhuinneog nó in aice le daltaí a bhíonn ag amaidí
 • Breac síos roinnt nótaí scríofa i ngach ceacht.
 • Cuir ceisteanna ar an mhúinteoir.

Gach uair a bhualann an clog ar scoil ag deireadh ranga cuir an cheist seo ort fein :Ceard atá ar eolas agam tar éis an ranga seo ?

Braitheann do dhul chun cinn ar scoil ar do dhearcadh. Caithfidh sé a bheith mar bhunchuspóir agat féin go n-éireoidh leat.
Ná lig do rud ar bith drochmhisneach nó beaguchtach a chur ort. Is cinnte go mbeidh díoma ort ó am go ham ach is féidir foghlaim ó seo fosta.

Módh Staidéir

 • Carn focal – cad é atá ar eolas agam cheana féin? (3 bhomaite)
 • fótheidil, grafaicí, léarscáileanna, léaráidí ( bomaite)
 • Sprioc réalaíoch a leagan síos (bomaite)
 • Léigh na ceisteanna sa teácsleabhar nó ins na hiarphaipéir scrúduithe
 • Léigh go gásta, gabh siar agus glac nótaí
 • Carn focal – cad é atá ar eolas agam anois?
 • Cuir ciorcal néata ar do leathanach de nótaí maithe thart ar rud ar bith a rinne tú dearmad air nó rud ar bith a bhí mícheart.

Tá tú ag cur eolais faoi ghlas i do chuimhne fadthéarmach nuair a dhéanann tú na botúin a thaifeadadh.
Coinníonn tú greim ar eolas má théann tú siar air go rialta.
Caith ar shiúl na cairn focal agus stóráil do chuid nótaí maithe
Cuidíonn an modh staidéir thuas le daltaí chun eolas fíorasach a thabhairt chun cuimhne ach bíonn cleachtadh riachtanach ar scríobh amach freagraí iomlána.

Achoimhrú

Spreagfaidh an cur i láthair seo tú mar gheall ar ord agus eagar a chur ar do chuid staidéir sa bhaile chun do chumas foghlama a mhéadú.
Moltar na ceisteanna seo a chur ort féin sula dtosaíonn tú ag staidéar:

 • Cad iad na hábhair atá pleanáilte agam le déanamh inniu?
 • Cén téama nó miontéama nó caibidil de na hábhair sin a dhéanfaidh mé?
 • Cad é na spriocanna a ba mhaith liom a chur i gcríoch inniu?
 • An bhfuil an trealamh/fearais, leabhair, nótaí etc. do na hábhair sin agam don staidéar?
 • An bhfuil me ag cur ábhair nó téama éigin ar ceal nó ar leataobh?
 • Má tá obair scríofa le déanamh agam an bhfuil a fhios agam cad go díreach atá de dhíth?

Má bhíonn freagraí sásúla agat ar na ceisteanna thuas, tá tú ar an bhealach cheart go staidéar éifeachtach.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344