Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Ballraíocht 2022-23

 • Joseph Mac Eoin (6ú bliain)

 • Roan Zechner (6ú bliain)

 • Aidan Mac Neachtáin (5ú bliain)

 • Elsa Ní Mhuirí (5ú bliain)

 • Simon Ó Cléirigh (4ú bliain)

 • Gráinne Nic Cába (4ú bliain)

 • Leo Ó Comhaltain (3ú bliain)

 • Ella Ní Thréinfhir (3ú bliain)

 • Somhairle Mag Uidhir (2ú bliain)

 • Fiachra Ó Donnghaile (2ú bliain)

 • Daithí Mac Cormaic (1ú bhliain)

 • Zoe Nic Dhónaill (1ú bhliain)

Bunreacht

 • Leanann an téarma oifige ar feadh scoilbhliana amháin
 • Bíonn toghchán ann gach Bealtaine.
 • Toghfar beirt ionadaí ó gach bliainghrúpa ón 2ú go dtí an 6ú bliain.
 • Beidh ionadaí foirne nó múinteoir idirchaidrimh ann.
 • Is faoin Phríomhoide atá sé dalta nó daltaí breise a cheapadh ar an Chomhairle.

Ról

Tá Comhairle na nDaltaí ann chun smaointí na ndaltaí a chur faoi bhráid na bainistíochta, le dul i gcomhairle leo sula gcuirtear polasaithe nua i bhfeidhm má bhíonn sin feiliunach, chun atmaisféar, coinníollacha agus áiseanna na scoile a fheabhsú agus chun dea-chaidreamh a dhéanamh idir dhaltaí, an fhoireann agus an bhainistíocht.

Próiseas Toghcháin

Tosaíonn an próiseas leis na hainmniúcháin.
Bíonn ar gach dalta a bhfuil suim aige/aici ann foirm ainmniúcháin a líonadh amach agus caithfidh beirt ón bhliain ghrúpa sin é nó í a ainmniú.
Is féidir go gcuirfeadh gearán ón fhoireann nó ón Phríomhoide iarrthóireacht dalta ar neamhní
Cuirtear liosta na n-iarrthóirí ar taispeáint.
Déanann na daltaí vótáil do bheirt de na daltaí ainmnithe ó bhliainghrúpa s’acu féin i mballóid rúnda.
Cuirfidh na daltaí tic in aice le hainmneacha bheirt iarrthóir.
Déanann ball foirne na vótaí a chomhaireamh.
Toghtar beirt as gach bliainghrúpa a fuair an líon is mó vótaí agus iad ceadaithe ag an fhoireann.
Má fhágann ball den chomhairle nó má bhristear é, toghtar an t-iarrthóir a bhí díreach taobh thiar dó/di sa vótáil a áit.

Múinteoir Idirchaidrimh

Téann sé go dtí na cruinnithe
Bíonn sé mar nasc idir an fhoireann agus an Chomhairle
Is féidir leis labhairt ach níl vóta aige
Is foinse eolais é.
Tabharfaidh sé comhairle agus tacaíocht don Chomhairle agus a gcuid oibre a dhéanamh acu.
Is féidir leis an múinteoir idirchaidrimh múinteoir ionadaíochta a roghnú ina áit.

Cruinnithe

Beifear ag súil go bhfreastalódh gach ball den Chomhairle ar na cruinnithe ar fad.
Cuirtear cruinnithe ar siúl ag am loin
Caithfidh cruinniú amháin ar a laghad a bheith ann le linn na míosa.
Caithfidh seisear dalta a bheith i láthair fá choinne cruinnithe agus fá choinne vótála.
Caitheann baill na Comhairle vóta chun Cathaoirleach, Rúnaí, Cisteoir agus Oifigeach Cumarsáide a thoghadh.
Bíonn clár oibre leagtha síos roimhré agus cloítear leis.
Caithfidh fógra cruinnithe agus clár oibre a bheith curtha ar fáil do gach ball den Chomhairle ar a laghad trí lá roimhré.
Coimeádtar cuntas ar an tinreamh agus miontuairiscí.
Bíonn an cead cainte céanna ag gach ball den Chomhairle
Caithfidh gach cainteoir ag an chruinniú cead cainte a fháil ón Chathaoirleach.
Is ar vóta an mhóraimh a ghlactar le cinntí.
Nuair a bhíonn cinneadh a dhéanamh is féidir le haon bhall den Chomhairle vóta a lorg agus má bhíonn an vóta cothrom is ag an Chathaoirleach a bheidh an vóta réitigh
Caithfear déileáil go discréideach, le meas agus go rúnda le gach fadhb a phléitear ag na cruinnithe.
Caithfidh múinteoir a bheith i láthair ionas go mbeidh cruinniú foirmiúil ann.

Cúrsaí Airgeadais

Coimeádann cisteoir Chomhairle na nDaltaí cuntas suas chun dáta agus cruinn ar aon airgead a bhaileoidh an Chomhairle.
Cuireann sé tuarascáil airgeadais ar fáil don Chomhairle ag cruinniú dheireadh na bliana.

Toirmisc

Tagairtí atá dímheasúil nó le tuiscint do bhall foirne, don bhainistíocht nó do dhalta ainmnithe.
Gearáin ar leith idir dalta agus múinteoir
Caint faoi chúrsaí smachta leanúnacha a bhaineann le daltaí nó le grúpa daltaí.

Cód Iompair

Freastal ar chruinnithe
Páirt ghníomhach a ghlacadh i ngníomhaíochtaí Chomhairle na nDaltaí
Dea-shampla a thabhairt do dhaoine eile.
Bheith mar ionadaí ag an bhliainghrúpa
Tacaíocht a thabhairt do chinntí a dhéanann Comhairle na nDaltaí
Dea-chaidreamh a choimeád le ball foirne
Nuair a thoghtar iad, síníonn baill na Comhairle conradh ina n-aontaíonn siad freastal ar chruinnithe, feidhmiú ar son an bhliainghrúpa, tacaíocht a thabhairt dá gcomhbhaill ar an Chomhairle agus cloí le rialacha na scoile.

Cúiseanna chun baill a bhaint den Chomhairle

Bheith as láthair ó thrí chruinniú gan chúis cheart
Gan páirt a ghlacadh in imeachtaí Chomhairle na nDaltaí ar bhonn rialta
Cód Iompair na Comhairle a shárú
Má fhágann dalta an scoil
Má chuirtear dalta ón scoil
Caithfear fógra de sheachtain amháin ar a laghad den mholadh a thabhairt don bhall.
Caithfidh an seans a bheith aige dul faoi bhráid na Comhairle chun é féin a chosaint.
Tá an cead ag an bhall sin den Chomhairle achomharc a dhéanamh os comhair Comhairle na nDaltaí.
Is faoin Phríomhoide a bheas an breithiúnasl deireanach maidir le ball a bhaint den Chomhairle.

Athraithe don Bhunreacht

Is féidir le foireann múinteoirí na scoile moltaí a chur chuig an Bhord Bainistíochta maidir le hathraithe i mBunreacht Chomhairle na nDaltaí nuair atá na moltaí sin pléite agus aontaithe ag an fhoireann múinteoirí ag cruinniú foirne. Is faoin Bhord Bainistíochta a bheas an cinneadh deireanach. Ní féidir tabhairt faoi seo nó aon iarracht aon cuid den Bhunreacht a athrú ach uair amháin gach dhá bhliain.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344